Data ke stažení – bibliografie

Schváleno 27. července 2016, aktualizováno 14. dubna 2022

 1. Status a účel databáze Pladias

  Databáze Pladias obsahuje kriticky revidovaná data o české flóře a vegetaci spravovaná Ústavem botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (MU) a Botanickým ústavem AV ČR (BÚ), jakož i data poskytnutá jinými institucemi nebo jednotlivci (dále „poskytovateli“). Jejím cílem je podpořit využití dat o rostlinné diverzitě České republiky pro účely vědeckého výzkumu, výuky a ochrany přírody a životního prostředí. O koncepci databáze, zahrnutí konkrétních datových souborů a poskytování dat rozhoduje řídící rada databáze Pladias (dále „řídící rada“; Příloha 1), která se řídí těmito Pravidly a respektuje dodržování zájmů a práv jednotlivých poskytovatelů.

 2. Ukládání dat do databáze Pladias

  O uložení dílčích datových souborů do databáze rozhoduje řídící rada. Poskytovatel je zodpovědný za získání souhlasu s poskytnutím dat do databáze Pladias ze strany případných dalších subjektů, které mohou mít k datům vlastnická nebo intelektuální práva. Poskytovatel každého dílčího datového souboru stanoví, v jakém rozsahu a za jakých podmínek mohou být data z tohoto datového souboru používána nebo poskytována třetím subjektům. Řídící rada podporuje co největší veřejnou dostupnost dat, respektuje však práva poskytovatelů na případné omezení veřejné dostupnosti jejich dat a zodpovídá za dodržování podmínek použití dat stanovených jejich poskytovateli.

 3. Poskytování dat z databáze Pladias

  Databáze Pladias obsahuje

  1. veřejná data volně dostupná, která lze zobrazit nebo stáhnout z webové stránky Pladias bez přihlášení
  2. veřejná data dostupná po registraci, která lze zobrazit nebo stáhnout z interní části databáze Pladias po registraci a přihlášení uživatele
  3. neveřejná data

  Veřejná data (volně dostupná i vázaná na registraci) lze použít pro účely základního i aplikovaného vědeckého výzkumu, výuky, ochrany přírody nebo hodnocení stavu životního prostředí. Jejich případné použití pro komerční účely podléhá schválení řídící radou nebo poskytovateli příslušných dat. Za komerční účely se nepovažuje použití dat při řešení dotovaných projektů nebo zpracovávání odborných expertíz státními, vzdělávacími a výzkumnými institucemi a nevládními organizacemi.

  Neveřejná data mohou být poskytnuta na základě žádosti zaslané e-mailem členům řídící rady (Příloha 1). Žádost musí obsahovat vymezení rozsahu potřebných dat, popis účelu jejich použití a specifikaci plánovaného výsledku (např. publikace, výzkumná zpráva nebo výuková prezentace). Pokud se při využití dat předpokládá spolupráce několika osob, je nutné uvést jejich jmenovitý seznam. O poskytnutí dat o druhových vlastnostech a podmínkách jejich využití pro daný účel rozhoduje jejich poskytovatel nebo, v případě dat o druhových vlastnostech vlastněných MU nebo BÚ nebo dat o rozšíření druhů, řídící rada.

 4. Povinnosti uživatelů dat z databáze Pladias

  Při použití jakýchkoliv dat z databáze Pladias (včetně map rozšíření) v publikacích, výzkumných zprávách nebo výukových a veřejných prezentacích je uživatel povinen uvést zdroj dat „Pladias – databáze české flóry a vegetace, www.pladias.cz“ a v odborné literatuře též citaci článku Chytrý et al. (2021). Při použití dat o rozšíření je kromě toho uživatel povinen uvést i citaci článku Wild et al. (2019). Při použití konkrétních dat o vlastnostech druhů nebo druhových seznamů uvádí uživatel také příslušné originální zdroje citované v databázi Pladias. Při použití textů nebo obrázků, které databáze Pladias přímo přebírá z publikovaných zdrojů (zejména Květena České republiky, Vegetace České republiky, Fytokartografické syntézy České republiky a články s mapami rozšíření z časopisu Preslia), cituje uživatel pouze tyto originální publikované zdroje. Při použití obrázků rostlin nebo vegetačních typů z webových stránek databáze Pladias je uživatel povinen citovat autora obrázku a zdroj „www.pladias.cz“.

  V případě odborných studií, u nichž se předpokládá využití velké části databáze Pladias nebo u nichž data z databáze Pladias budou tvořit velkou část dat ve studii použitých, je zpracovatel nebo koordinátor studie povinen obrátit se na řídící radu databáze Pladias a projednat s ní případnou spolupráci autorů nebo poskytovatelů těchto dat, i kdyby šlo o data veřejná.

  Neveřejná data získaná z databáze Pladias nelze předávat dalším institucím nebo osobám ani je vystavovat na internetu. Výjimkou je jejich sdílení se spolupracovníky pracujícími na projektu, který konkrétní data využívá, a to po předchozím schválení poskytovatelem nebo řídící radou.

  Uživatel dat získaných z databáze Pladias spolupracuje na zlepšování kvality databáze hlášením případných zjištěných chyb v datech řídící radě nebo poskytovateli příslušného datového souboru.

Citace článků o databázi Pladias

 • Chytrý M., Danihelka J., Kaplan Z., Wild J., Holubová D., Novotný P., Řezníčková M., Rohn M., Dřevojan P., Grulich V., Klimešová J., Lepš J., Lososová Z., Pergl J., Sádlo J., Šmarda P., Štěpánková P., Tichý L., Axmanová I., Bartušková A., Blažek P., Chrtek J. Jr., Fischer F. M., Guo W.-Y., Herben T., Janovský Z., Konečná M., Kühn I., Moravcová L., Petřík P., Pierce S., Prach K., Prokešová H., Štech M., Těšitel J., Těšitelová T., Večeřa M., Zelený D. & Pyšek P. (2021) Pladias Database of the Czech Flora and Vegetation. – Preslia 93: 1–87. https://doi.org/10.23855/preslia.2021.001.
 • Wild J., Kaplan Z., Danihelka J., Petřík P., Chytrý M., Novotný P., Rohn M., Šulc V., Brůna J., Chobot K., Ekrt L., Holubová D., Knollová I., Kocián P., Štech M., Štěpánek J. & Zouhar V. (2019) Plant distribution data for the Czech Republic integrated in the Pladias database. – Preslia 91: 1–24. https://doi.org/10.23855/preslia.2019.001.
Příloha 1 Pravidla správy a použití databáze Pladias
Řídící rada databáze Pladias ustavená od 1. ledna 2016 má toto složení
 • Jiří Danihelka, danihel@sci.muni.cz, Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Botanický ústav AV ČR
 • Milan Chytrý, chytry@sci.muni.cz, Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
 • Zdeněk Kaplan, kaplan@ibot.cas.cz, Botanický ústav AV ČR
 • Petr Pyšek, pysek@ibot.cas.cz, Botanický ústav AV ČR
 • Jan Wild, jan.wild@ibot.cas.cz, Botanický ústav AV ČR

Databáze Licit obsahuje seznam botanických publikací vztahujících se k území České republiky zejména z let 1989 až 2002 a k území Slovenska z let 1989 až 1992. Databáze, připravená v Botanickém ústavu AV ČR v Průhonicích, byla použita pro sestavení dvou svazků bibliografie Bibliographia botanica čechoslovaca za léta 1989–1992 a čtyř svazků bibliografie Bibliographia botanica čechica za léta 1993–2000. Dále obsahuje soupis prací z let 2001 a 2002 připravený pro pátý svazek bibliografie Bibliographia botanica čechica, který však už nevyšel tiskem. Soubor ke stažení je databáze programu Microsoft Access.

Celkem 22 svazků bibliografií Bibliographia botanica čechoslovaca a Bibliographia botanica čechica vydal v letech 1967–2005 Botanický ústav ČSAV (později AV ČR) v Průhonicích. Bibliografie obsahují seznam botanických publikací z let 1952–1957 a 1959–2000 vztahujících se k území České republiky a Slovenska (jen do roku 1992), a to jak od domácích, tak zahraničních autorů. Bibliografie prací za rok 1958 vyšla samostatně v časopise Preslia (Skalický et al. 1960) a není v této řadě obsažena. Soubory ke stažení jsou ve formátu pdf s rozeznaným písmem (vrstva OCR). Bibliografie je volně přístupná v Digitální knihovně Moravské zemské knihovny (www.digitalniknihovna.cz/mzk). K prohledávání celého díla je nejvhodnější použít katalog Moravské zemské knihovny (www.mzk.cz).

Další literatura

Skalický V. et al. (1960) Bibliographia botanica čechoslovaca 17 (1958). – Preslia 32: 276–334.

Bibliografii Bibliographia syntaxonomica čechoslovaca ad annum 1970 vydal v letech 1983–1992 Botanický ústav ČSAV (dnes AV ČR). Bibliografie je uspořádána podle tříd fytocenologické klasifikace. Celkem 20 svazků obsahuje soupis literatury, která se vztahuje k jednotlivým vegetačním třídám, a soupis nižších syntaxonomických jednotek těchto tříd s odkazy na jednotlivé literární zdroje vztahující se k území Československa. Soubory ke stažení jsou ve formátu pdf s rozeznaným písmem (vrstva OCR). Bibliografie je volně přístupná v Digitální knihovně Moravské zemské knihovny (www.digitalniknihovna.cz/mzk). K prohledávání celého díla je nejvhodnější použít katalog Moravské zemské knihovny (www.mzk.cz).

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.