Informace o vegetaci

Hledat

Alpínská a subalpínská vegetace

ADA Calamagrostion villosae • Subalpínské vysokostébelné trávníky
ADA01 Sphagno compacti-Molinietum caeruleae • Subalpínské bezkolencové trávníky
ADA02 Crepido conyzifoliae-Calamagrostietum villosae • Subalpínské trávníky s třtinou chloupkatou
ADA03 Violo sudeticae-Deschampsietum cespitosae • Subalpínské metlicové trávníky
ADB Calamagrostion arundinaceae • Subalpínské trávníky s třtinou rákosovitou
ADB01 Bupleuro longifoliae-Calamagrostietum arundinaceae • Subalpínské trávníky s třtinou rákosovitou
ADC Salicion silesiacae • Subalpínské listnaté křoviny
ADC01 Salici silesiacae-Betuletum carpaticae • Subalpínské křoviny s břízou karpatskou
ADC02 Pado borealis-Sorbetum aucupariae • Subalpínské jeřábovo-střemchové křoviny
ADD Adenostylion alliariae • Subalpínské vysokobylinné nivy
ADD01 Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae • Subalpínské havezové nivy
ADD02 Salicetum lapponum • Subalpínské křoviny s vrbou laponskou
ADD03 Trollio altissimi-Geranietum sylvatici • Subalpínské upolínové nivy
ADD04 Laserpitio archangelicae-Dactylidetum glomeratae • Subalpínské srhové nivy
ADD05 Chaerophyllo hirsuti-Cicerbitetum alpinae • Mléčivcové nivy montánního stupně
ADE Dryopterido filicis-maris-Athyrion distentifolii • Subalpínská kapradinová vegetace
ADE01 Daphno mezerei-Dryopteridetum filicis-maris • Subalpínské kapradinová vegetace s kapradí samcem
ADE02 Adenostylo alliariae-Athyrietum distentifolii • Subalpínská kapradinová vegetace s papratkou horskou

Travinná a keříčková vegetace

TDA Arrhenatherion elatioris • Mezofilní ovsíkové a kostřavové louky
TDA01 Pastinaco sativae-Arrhenatheretum elatioris • Eutrofní ovsíkové louky
TDA02 Ranunculo bulbosi-Arrhenatheretum elatioris • Suché ovsíkové louky
TDA03 Poo-Trisetetum flavescentis • Podhorské kostřavovo-trojštětové louky
TDA04 Potentillo albae-Festucetum rubrae • Kostřavové louky s mochnou bílou
TDB Polygono bistortae-Trisetion flavescentis • Horské trojštětové louky
TDB01 Geranio sylvatici-Trisetetum flavescentis • Horské trojštětové louky s kakostem lesním
TDB02 Melandrio rubri-Phleetum alpini • Horské knotovkové louky
TDB03 Meo athamantici-Festucetum rubrae • Horské koprníkové louky
TDC Cynosurion cristati • Poháňkové pastviny a sešlapávané trávníky
TDC01 Lolio perennis-Cynosuretum cristati • Jílkové pastviny
TDC02 Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis • Karpatské psinečkové pastviny
TDC03 Lolietum perennis • Vytrvalá travinná vegetace sešlapávaných míst
TDC04 Prunello vulgaris-Ranunculetum repentis • Vegetace lesních cest
TDC05 Alchemillo hybridae-Poëtum supinae • Vegetace sešlapávaných míst s lipnicí nízkou
TDD Molinion caeruleae • Střídavě vlhké bezkolencové louky
TDD01 Molinietum caeruleae • Bazifilní bezkolencové louky
TDD02 Junco effusi-Molinietum caeruleae • Acidofilní bezkolencové louky
TDE Deschampsion cespitosae • Nížinné aluviální louky
TDE01 Poo trivialis-Alopecuretum pratensis • Aluviální psárkové louky
TDE02 Holcetum lanati • Vlhké medyňkové louky
TDE03 Lathyro palustris-Gratioletum officinalis • Vlhké kontinentální zaplavované louky
TDE04 Cnidio dubii-Deschampsietum cespitosae • Vysychavé kontinentální zaplavované louky
TDE05 Scutellario hastifoliae-Veronicetum longifoliae • Vysokobylinné kontinentální louky
TDF Calthion palustris • Vlhké pcháčové louky
TDF01 Angelico sylvestris-Cirsietum oleracei • Vlhké louky s pcháčem zelinným
TDF02 Cirsietum rivularis • Karpatské vlhké louky s pcháčem potočním
TDF03 Angelico sylvestris-Cirsietum palustris • Acidofilní vlhké louky s pcháčem bahenním
TDF04 Crepido paludosae-Juncetum acutiflori • Subatlantské acidofilní vlhké louky se sítinou ostrokvětou
TDF05 Polygono bistortae-Cirsietum heterophylli • Horské vlhké louky s pcháčem různolistým
TDF06 Chaerophyllo hirsuti-Calthetum palustris • Horské vlhké louky s krabilicí chlupatou
TDF07 Scirpo sylvatici-Cirsietum cani • Nížinné vlhké louky s pcháčem šedým
TDF08 Scirpetum sylvatici • Vlhké louky se skřípinou lesní
TDF09 Caricetum cespitosae • Vlhké louky s ostřicí trsnatou
TDF10 Scirpo sylvatici-Caricetum brizoidis • Lada vlhkých luk s ostřicí třeslicovitou
TDF11 Junco inflexi-Menthetum longifoliae • Bazifilní vegetace vlhkých narušovaných půd s mátou dlouholistou
TDF12 Filipendulo ulmariae-Geranietum palustris • Bazifilní vlhká tužebníková lada s kakostem bahenním
TDF13 Lysimachio vulgaris-Filipenduletum ulmariae • Vlhká tužebníková lada s vrbinou obecnou
TDF14 Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum ulmariae • Horská vlhká tužebníková lada s krabilicí chlupatou
TFA Corynephorion canescentis • Otevřené trávníky vátých písků s paličkovcem šedavým
TFA01 Corniculario aculeatae-Corynephoretum canescentis • Subatlantské trávníky vátých písků s paličkovcem šedavým
TFA02 Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae • Sarmatsko-subatlantské trávníky vátých písků s paličkovcem šedavým
TFB Thero-Airion • Jednoletá vegetace písčin
TFB01 Airetum praecocis • Jednoletá vegetace písčin s ovsíčkem časným
TFB02 Vulpietum myuri • Jednoletá vegetace písčin s mrvkou myším ocáskem
TFC Armerion elongatae • Kostřavové trávníky písčin
TFC01 Sileno otitae-Festucetum brevipilae • Sarmatské kostřavové trávníky písčin
TFC02 Erysimo diffusi-Agrostietum capillaris • Panonské kostřavové trávníky písčin
TFD Hyperico perforati-Scleranthion perennis • Podhorská acidofílní vegetace mělkých půd
TFD01 Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis • Vegetace skalních výchozů s chmerkem vytrvalým
TFD02 Jasiono montanae-Festucetum ovinae • Podhorské acidofílní trávníky mělkých půd
TFE Arabidopsion thalianae • Teplomilná acidofilní vegetace jarních efemér
TFE01 Festuco-Veronicetum dillenii • Teplomilná acidofilní vegetace efemérních rozrazilů
TFF Alysso alyssoidis-Sedion • Bazifilní vegetace jarních efemér a sukulentů
TFF01 Cerastietum • Bazifilní vegetace jarních efemér
TFF02 Alysso alyssoidis-Sedetum • Bazifilní vegetace skalních výchozů s rozchodníkem bílým
THA Alysso-Festucion pallentis • Hercynská skalní vegetace s kostřavou sivou
THA01 Festuco pallentis-Aurinietum saxatilis • Tařicová vegetace silikátových skal
THA02 Seselio ossei-Festucetum pallentis • Kostřavová vegetace středočeských a severočeských minerálně bohatých skal
THA03 Sedo albi-Allietum montani • Skalní vegetace s česnekem šerým horským
THA04 Helichryso arenariae-Festucetum pallentis • Vegetace silikátových pahorků se smilem písečným
THB Bromo pannonici-Festucion pallentis • Panonská skalní vegetace s kostřavou sivou
THB01 Poo badensis-Festucetum pallentis • Západopanonské skalní stepi na vápenci
THC Diantho lumnitzeri-Seslerion • Pěchavové trávníky
THC01 Carici humilis-Seslerietum caeruleae • Suché hercynské pěchavové trávníky
THC02 Minuartio setaceae-Seslerietum caeruleae • Suché perikarpatské pěchavové trávníky
THC03 Saxifrago paniculatae-Seslerietum caeruleae • Mezofilní pěchavové trávníky
THC04 Asplenio cuneifolii-Seslerietum caeruleae • Pěchavové trávníky na hadci
THD Festucion valesiacae • Úzkolisté suché trávníky
THD01 Festuco valesiacae-Stipetum capillatae • Stepní pastviny s kostřavou walliskou a kavylem vláskovitým
THD02 Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiacae • Středočeské a severočeské skalní stepi s kostřavou walliskou
THD03 Festuco rupicolae-Caricetum humilis • Úzkolisté suché trávníky s kostřavou žlábkatou a ostřicí nízkou
THD04 Koelerio macranthae-Stipetum joannis • Stepní vegetace s péřitými kavyly
THD05 Stipetum tirsae • Mezofilní stepi s kavylem tenkolistým
THD06 Astragalo exscapi-Crambetum tatariae • Narušované panonské sprašové stepi
THE Cirsio-Brachypodion pinnati • Subkontinentální širokolisté suché trávníky
THE01 Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati • Širokolisté válečkové trávníky teplých oblastí
THE02 Cirsio pannonici-Seslerietum caeruleae • Pěchavové trávníky bílých strání
THE03 Polygalo majoris-Brachypodietum pinnati • Panonské širokolisté suché trávníky
THE04 Plantagini maritimae-Caricetum flaccae • Suché trávníky s jitrocelem přímořským
THF Bromion erecti • Subatlantské širokolisté suché trávníky
THF01 Carlino acaulis-Brometum erecti • Širokolisté suché trávníky mírně teplých oblastí
THF02 Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae • Bělokarpatské louky
THG Koelerio-Phleion phleoidis • Acidofilní suché trávníky
THG01 Potentillo heptaphyllae-Festucetum rupicolae • Acidofilní suché trávníky teplých oblastí
THG02 Avenulo pratensis-Festucetum valesiacae • Acidofilní suché trávníky s kostřavou walliskou
THG03 Viscario vulgaris-Avenuletum pratensis • Acidofilní suché trávníky mírně teplých oblastí
THH Geranion sanguinei • Suché bylinné lemy
THH01 Trifolio alpestris-Geranietum sanguinei • Lemy s kakostem krvavým
THH02 Geranio sanguinei-Dictamnetum albae • Lemy s třemdavou bílou
THH03 Geranio sanguinei-Peucedanetum cervariae • Lemy se smldníkem jelením
THI Trifolion medii • Mezofilní bylinné lemy
THI01 Trifolio medii-Agrimonietum eupatoriae • Lemy s jetelem prostředním
THI02 Trifolio-Melampyretum nemorosi • Lemy s černýšem hajním

Ruderální a plevelová vegetace

XBA Caucalidion • Teplomilná plevelová vegetace obilných polí na bazických půdách
XBA01 Caucalido platycarpi-Conringietum orientalis • Bazifilní plevelová vegetace obilných polí s dejvorcem velkoplodým
XBA02 Lathyro tuberosi-Adonidetum aestivalis • Bazifilní plevelová vegetace obilných polí s hlaváčkem letním
XBA03 Euphorbio exiguae-Melandrietum noctiflori • Bazifilní plevelová vegetace obilných polí se silenkou noční
XBA04 Stachyo annuae-Setarietum pumilae • Bazifilní plevelová vegetace obilných polí s čistcem ročním
XBA05 Veronicetum hederifolio-triphylli • Jarní efemérní vegetace polních plevelů na bazických půdách
XBB Veronico-Euphorbion • Bazifilní plevelová vegetace v kulturách okopanin
XBB01 Mercurialietum annuae • Bazifilní teplomilná plevelová vegetace okopanin s laskavci
XBB02 Veronico-Lamietum hybridi • Mírně teplomilná plevelová vegetace okopanin s mléči
XBC Scleranthion annui • Plevelová vegetace obilnin na minerálně chudých půdách
XBC01 Aphano arvensis-Matricarietum chamomillae • Acidofilní plevelová vegetace v mírně teplých oblastech s heřmánkem pravým
XBC02 Spergulo arvensis-Scleranthetum annui • Acidofilní plevelová vegetace v chladných oblastech s chmerkem ročním
XBC03 Erophilo vernae-Arabidopsietum thalianae • Jarní plevelová vegetace na kyselých půdách
XBD Arnoseridion minimae • Plevelová vegetace obilnin na živinami chudých kyselých půdách
XBD01 Sclerantho annui-Arnoseridetum minimae • Plevelová vegetace obilnin na chudých písčitých půdách
XBE Oxalidion fontanae • Plevelová vegetace obilnin a okopanin v chladnějších oblastech
XBE01 Echinochloo cruris-galli-Chenopodietum polyspermi • Plevelová vegetace obilnin a okopanin na neutrálních půdách
XBF Spergulo arvensis-Erodion cicutariae • Vegetace polních plevelů na vysychavých písčitých půdách
XBF01 Setario pumilae-Echinochloëtum cruris-galli • Plevelová vegetace na vysychavých písčitých půdách s teplomilnými travami
XBG Atriplicion • Ruderální vegetace vzpřímených jednoletých bylin
XBG01 Chenopodietum stricti • Ruderální vegetace s merlíkem bílým
XBG02 Chenopodietum urbici • Ruderální vegetace s merlíkem městským
XBG03 Atriplicetum nitentis • Ruderální vegetace s lebedou lesklou
XBG04 Descurainio sophiae-Atriplicetum oblongifoliae • Ruderální vegetace s lebedou podlouhlolistou
XBG05 Cynodonto dactyli-Atriplicetum tataricae • Ruderální vegetace s lebedou tatarskou
XBG06 Atriplicetum roseae • Ruderální vegetace s lebedou růžovou
XBG07 Sisymbrietum loeselii • Ruderální vegetace s hulevníkem Loeselovým
XBG08 Descurainietum sophiae • Ruderální vegetace s úhorníkem mnohodílným
XBG09 Sisymbrietum altissimi • Ruderální vegetace s hulevníkem vysokým
XBG10 Chamaeplietum officinalis • Ruderální vegetace s hulevníkem lékařským
XBG11 Conyzo canadensis-Lactucetum serriolae • Ruderální vegetace s turankou kanadskou a locikou kompasovou
XBG12 Ivaetum xanthiifoliae • Ruderální vegetace s pouvou řepňolistou
XBG13 Kochietum densiflorae • Ruderální vegetace s bytelem metlatým
XBH Sisymbrion officinalis • Ruderální vegetace ozimých terofytních trav
XBH01 Hordeetum murini • Ruderální trávníky s ječmenem myším
XBH02 Hordeo murini-Brometum sterilis • Ruderální trávníky se sveřepem jalovým
XBH03 Linario-Brometum tectorum • Ruderální trávníky se sveřepem střešním
XBI Malvion neglectae • Ruderální vegetace poléhavých terofytů na živinami bohatých půdách
XBI01 Hyoscyamo nigri-Malvetum neglectae • Nízká ruderální vegetace se slézem přehlíženým
XBI02 Malvetum pusillae • Nízká ruderální vegetace se slézem nizounkým
XBI03 Polygono arenastri-Chenopodietum muralis • Ruderální vegetace s merlíkem zedním
XBI04 Malvo neglectae-Chenopodietum vulvariae • Ruderální vegetace s merlíkem smrdutým
XBI05 Matricario discoideae-Anthemidetum cotulae • Ruderální vegetace se rmenem smrdutým
XBJ Salsolion ruthenicae • Jednoletá ruderální vegetace narušovaných štěrkovitých a písčitých půd
XBJ01 Chenopodietum botryos • Ruderální vegetace s merlíkem hroznovým
XBJ02 Bromo tectorum-Corispermetum leptopteri • Ruderální vegetace se slanobýlem draselným
XBJ03 Plantagini arenariae-Senecionetum viscosi • Ruderální vegetace s jitrocelem písečným
XBK Eragrostion cilianensi-minoris • Pozdně letní teplomilná ruderální a plevelová vegetace písčitých půd
XBK01 Digitario sanguinalis-Eragrostietum minoris • Ruderální a plevelová vegetace s miličkou menší
XBK02 Portulacetum oleraceae • Ruderální a plevelová vegetace se šruchou zelnou
XBK03 Eragrostio poaeoidis-Panicetum capillaris • Ruderální trávníky s prosem vláskovitým
XBK04 Cynodontetum dactyli • Ruderální trávníky s troskutem prstnatým
XBK05 Setario pumilae-Hibiscetum trioni • Plevelová vegetace s ibiškem trojdílným
XCA Onopordion acanthii • Teplomilná a suchomilná archeofytní ruderální vegetace s dvouletými a vytrvalými druhy
XCA01 Carduo acanthoidis-Onopordetum acanthii • Teplomilná ruderální vegetace s ostropsem trubilem
XCA02 Salvio nemorosae-Marrubietum peregrini • Teplomilná ruderální vegetace s jablečníkem cizím
XCA03 Potentillo argenteae-Artemisietum absinthii • Teplomilná ruderální vegetace s pelyňkem pravým
XCB Dauco carotae-Melilotion • Ruderální vegetace dvouletých až víceletých druhů na mělkých kamenitých substrátech
XCB01 Melilotetum albo-officinalis • Ruderální vegetace s komonicí bílou a komonicí lékařskou
XCB02 Berteroetum incanae • Teplomilná ruderální vegetace s šedivkou šedou
XCB03 Dauco carotae-Crepidetum rhoeadifoliae • Teplomilná ruderální vegetace se škardou smrdutou mákolistou
XCB04 Dauco carotae-Picridetum hieracioidis • Teplomilná ruderální vegetace s hořčíkem jestřábníkovitým
XCB05 Poo compressae-Tussilaginetum farfarae • Ruderální vegetace obnažených ploch s podbělem lékařským
XCB06 Poëtum humili-compressae • Ruderální vegetace mělkých půd s lipnicí smáčknutou a lipnicí bahenní suchobytnou
XCB07 Tanaceto vulgaris-Artemisietum vulgaris • Ruderální vegetace s vratičem obecným a pelyňkem černobýlem
XCB08 Artemisio vulgaris-Echinopsietum sphaerocephali • Ruderální vegetace s invazním bělotrnem kulatohlavým
XCB09 Rudbeckio laciniatae-Solidaginetum canadensis • Ruderální vegetace s invazními zlatobýly
XCB10 Buniadetum orientalis • Ruderální vegetace s invazním rukevníkem východním
XCB11 Asclepiadetum syriacae • Ruderální vegetace s invazní klejichou hedvábnou
XCC Convolvulo arvensis-Elytrigion repentis • Vytrvalá ruderální vegetace na suchých nebo periodicky vysychavých půdách
XCC01 Convolvulo arvensis-Elytrigietum repentis • Ruderální vegetace s pýrem plazivým
XCC02 Falcario vulgaris-Elytrigietum repentis • Ruderální vegetace se srpkem obecným
XCC03 Convolvulo arvensis-Brometum inermis • Ruderální vegetace se sveřepem bezbranným
XCC04 Cardarietum drabae • Ruderální vegetace s vesnovkou obecnou
XCD Artemisio-Kochion prostratae • Reliktní vegetace pleistocenních sprašových stepí
XCD01 Agropyro cristati-Kochietum prostratae • Reliktní vegetace obnažených sprašových svahů
XCE Arction lappae • Nitrofilní ruderální vegetace dvouletých a víceletých druhů na antropogenních substrátech
XCE01 Urtico urentis-Chenopodietum boni-henrici • Ruderální vegetace s merlíkem všedobrem a měrnicí černou
XCE02 Arctietum lappae • Ruderální vegetace s lopuchem plstnatým a lopuchem větším
XCE03 Hyoscyamo nigri-Conietum maculati • Ruderální vegetace s bolehlavem plamatým
XCE04 Sambucetum ebuli • Ruderální vegetace s bezem chebdím
XDA Senecionion fluviatilis • Nitrofilní lemy lužních lesů
XDA01 Cuscuto europaeae-Calystegietum sepium • Vegetace vlhkých míst s bylinnými liánami
XDA02 Calystegio sepium-Epilobietum hirsuti • Vegetace vlhkých míst s vrbovkou chlupatou
XDA03 Calystegio sepium-Impatientetum glanduliferae • Vegetace vlhkých míst s netýkavkou žláznatou
XDA04 Sicyo angulatae-Echinocystietum lobatae • Vegetace vlhkých míst se štětincem laločnatým
XDB Petasition hybridi • Vegetace horských a podhorských devětsilových niv
XDB01 Petasitetum hybridi • Vegetace niv s devětsilem lékařským
XDB02 Petasitetum hybrido-kablikiani • Vegetace štěrkových náplavů s devětsilem Kablíkové
XDC Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae • Nitrofilní bylinná vegetace lesních lemů, světlin a pasek
XDC01 Stachyo sylvaticae-Impatientetum noli-tangere • Nitrofilní lemová vegetace s netýkavkou nedůtklivou
XDC02 Epilobio montani-Geranietum robertiani • Nitrofilní lemová vegetace s kakostem smrdutým
XDC03 Arunco vulgaris-Lunarietum redivivae • Vegetace suťových svahů s měsíčnicí lékařskou a udatnou lesní
XDC04 Carici pendulae-Eupatorietum cannabini • Vegetace narušovaných podmáčených stanovišť s ostřicí převislou
XDC05 Urtico dioicae-Parietarietum officinalis • Nitrofilní bylinná vegetace s drnavcem lékařským
XDD Geo urbani-Alliarion petiolatae • Nitrofilní lemová ruderální vegetace s jednoletými a dvouletými bylinami
XDD01 Alliario petiolatae-Chaerophylletum temuli • Nitrofilní lemová vegetace s krabilicí mámivou
XDD02 Torilidetum japonicae • Nitrofilní lemová vegetace s tořicí japonskou
XDD03 Anthriscetum trichospermae • Jarní nitrofilní lemová vegetace s kerblíkem třebulí
XDE Aegopodion podagrariae • Nitrofilní ruderální vegetace vytrvalých širokolistých bylin
XDE01 Elytrigio repentis-Aegopodietum podagrariae • Nitrofilní ruderální vegetace s bršlicí kozí nohou
XDE02 Symphyto officinalis-Anthriscetum sylvestris • Nitrofilní ruderální vegetace s kerblíkem lesním
XDE03 Chaerophylletum aromatici • Nitrofilní ruderální vegetace s krabilicí zápašnou
XDE04 Chaerophylletum aurei • Nitrofilní ruderální vegetace s krabilicí zlatoplodou
XDE05 Chaerophylletum bulbosi • Nitrofilní ruderální vegetace s krabilicí hlíznatou
XDE06 Anthrisco nitidae-Aegopodietum podagrariae • Horská nitrofilní lemová vegetace s kerblíkem lesklým
XDE07 Oenothero biennis-Helianthetum tuberosi • Ruderální vegetace s invazní slunečnicí topinamburem
XDE08 Urtico dioicae-Heracleetum mantegazziani • Vegetace s invazním bolševníkem velkolepým
XDE09 Asteretum lanceolati • Vegetace s invazními severoamerickými hvězdnicemi
XDE10 Reynoutrietum japonicae • Vegetace s invazními křídlatkami
XDF Rumicion alpini • Horská nitrofilní vegetace širokolistých bylin
XDF01 Rumicetum alpini • Horská nitrofilní vegetace s invazním šťovíkem alpským

Skalní a suťová vegetace

Vodní vegetace

VAA Lemnion minoris • Vegetace okřehkovitých rostlin a natantních kapradin a játrovek
VAA01 Lemnetum trisulcae • Ponořená vegetace mělkých vod s okřehkem trojbrázdým
VAA02 Lemnetum minoris • Vegetace vodní hladiny s okřehkem menším
VAA03 Lemnetum minori-turioniferae • Vegetace hladiny mělkých vod s okřehkem červeným
VAA04 Lemno-Spirodeletum polyrhizae • Vegetace vodní hladiny s okřehkem menším a závitkou mnohokořennou
VAA05 Lemnetum gibbae • Vegetace hladiny mělkých vod s okřehkem hrbatým
VAA06 Lemno gibbae-Wolffietum arrhizae • Vegetace hladiny mělkých vod s drobničkou bezkořennou
VAA07 Salvinio natantis-Spirodeletum polyrhizae • Vegetace vodní hladiny s nepukalkou vzplývající a závitkou mnohokořennou
VAA08 Ceratophyllo-Azolletum filiculoidis • Vegetace mělkých vod s azolou americkou
VAA09 Lemno minoris-Riccietum fluitantis • Ponořená vegetace mělkých vod s trhutkou plovoucí
VAA10 Riccietum rhenanae • Ponořená vegetace mělkých vod s trhutkou rýnskou
VAA11 Ricciocarpetum natantis • Vegetace hladiny mělkých vod s nalžovkou plovoucí
VAB Utricularion vulgaris • Vegetace bublinatek v mezotrofních a eutrofních vodách
VAB01 Lemno-Utricularietum • Vegetace mělkých vod s bublinatkou obecnou
VAB02 Utricularietum australis • Vegetace mělkých vod s bublinatkou jižní
VAC Hydrocharition morsus-ranae • Vegetace mohutných volně plovoucích cévnatých rostlin
VAC01 Hydrocharitetum morsus-ranae • Vodní vegetace s voďankou žabí
VAC02 Stratiotetum aloidis • Vodní vegetace s řezanem pilolistým
VAC03 Ceratophylletum demersi • Vegetace mělkých eutrofních vod s růžkatcem ostnitým
VAC04 Potamo-Ceratophylletum submersi • Vegetace mělkých vod s růžkatcem bradavčitým
VBA Nymphaeion albae • Vegetace mohutných vzplývavých vodních rostlin
VBA01 Nymphaeo albae-Nupharetum luteae • Vegetace stojatých a mírně tekoucích vod se stulíkem žlutým
VBA02 Nymphaeetum albae • Vegetace eutrofních vod teplých oblastí s leknínem bílým
VBA03 Nymphaeetum candidae • Vegetace mezotrofních vod chladnějších oblastí s leknínem bělostným
VBA04 Nupharetum pumilae • Vegetace oligomezotrofních vod se stulíkem malým
VBA05 Trapetum natantis • Vegetace mělkých eutrofních vod teplých oblastí s kotvicí plovoucí
VBA06 Nymphoidetum peltatae • Vegetace mělkých stojatých vod teplých oblastí s plavínem štítnatým
VBA07 Potamo natantis-Polygonetum natantis • Vzplývavá vegetace s rdesnem obojživelným
VBB Potamion • Vegetace převážně ponořených vodních rostlin zakořeněných ve dně
VBB01 Potametum natantis • Vodní vegetace chladnějších oblastí s rdestem vzplývavým
VBB02 Potametum graminei • Vegetace mělkých vod s rdestem trávolistým
VBB03 Scirpo fluitantis-Potametum polygonifolii • Vegetace mělkých vod s rdestem rdesnolistým
VBB04 Potametum lucentis • Vegetace mělkých eutrofních vod s rdestem světlým
VBB05 Potametum perfoliati • Vegetace mezotrofních vod s rdestem prorostlým
VBB06 Elodeetum canadensis • Vodní vegetace s vodním morem kanadským
VBB07 Potamo pectinati-Myriophylletum spicati • Vodní vegetace se stolístkem klasnatým
VBB08 Myriophylletum verticillati • Vodní vegetace se stolístkem přeslenatým
VBB09 Potametum tenuifolii • Vegetace mělkých vod s rdestem alpským
VBB10 Groenlandietum densae • Vegetace mezotrofních vod s rdestem hustolistým
VBB11 Potametum denso-nodosi • Vegetace mírně tekoucích a stojatých vod s rdestem uzlinatým
VBB12 Potametum praelongi • Vodní vegetace s rdestem dlouholistým
VBB13 Potametum zizii • Vodní vegetace s rdestem Zizovým
VBB14 Parvo-Potamo-Zannichellietum pedicellatae • Vegetace eutrofních vod s úzkolistými rdesty a šejdračkou bahenní
VBB15 Potametum trichoidis • Vegetace mělkých vod s rdestem vláskovitým
VBB16 Najadetum marinae • Vegetace brakických vod s řečankou přímořskou
VBB17 Najadetum minoris • Vegetace mělkých eutrofních vod s řečankou menší
VBB18 Potametum crispi • Vodní vegetace s rdestem kadeřavým
VBB19 Potametum crispo-obtusifolii • Vodní vegetace s rdestem tupolistým
VBB20 Potametum pectinati • Vegetace stojatých a mírně tekoucích eutrofních vod s rdestem hřebenitým
VBB21 Potametum pusilli • Vegetace mělkých vod s rdestem maličkým nebo rdestem Berchtoldovým
VBB22 Potametum acutifolii • Vegetace mělkých vod s rdestem ostrolistým
VBB23 Potametum friesii • Vodní vegetace s rdestem hrotitým
VBC Batrachion fluitantis • Vegetace makrofytů tekoucích vod
VBC01 Ranunculetum fluitantis • Vegetace středních toků řek s lakušníkem vzplývavým
VBC02 Myriophylletum alterniflori • Vegetace horských toků se stolístkem střídavokvětým
VBC03 Callitricho hamulatae-Ranunculetum fluitantis • Vegetace menších toků chladnějších oblastí s hvězdošem háčkatým
VBD Ranunculion aquatilis • Vegetace vodních rostlin v mělkých, krátkodobě vysychajících vodách
VBD01 Ranunculetum aquatilis • Vegetace mělkých vod vlhkých oblastí s lakušníkem vodním a lakušníkem štítnatým
VBD02 Potamo crispi-Ranunculetum trichophylli • Vegetace mělkých vod s lakušníkem niťolistým
VBD03 Potamo perfoliati-Ranunculetum circinati • Vegetace stojatých alkalických vod s lakušníkem okrouhlým
VBD04 Batrachietum rionii • Vegetace mělkých brakických vod s lakušníkem Rionovým
VBD05 Ranunculetum baudotii • Vegetace mělkých mírně slaných vod s lakušníkem Baudotovým
VBD06 Hottonietum palustris • Vegetace mělkých tůní a struh s žebratkou bahenní
VBD07 Callitrichetum hermaphroditicae • Vegetace mělkých mezotrofních vod s hvězdošem podzimním

Mokřadní vegetace

MCA Phragmition australis • Sladkovodní rákosiny
MCA01 Schoenoplectetum lacustris • Rákosiny se skřípincem jezerním
MCA02 Typhetum angustifoliae • Rákosiny s orobincem úzkolistým
MCA03 Typhetum latifoliae • Rákosiny s orobincem širokolistým
MCA04 Phragmitetum australis • Rákosiny s rákosem obecným
MCA05 Glycerietum maximae • Rákosiny se zblochanem vodním
MCA06 Glycerio-Sparganietum neglecti • Rákosiny se zevarem vzpřímeným
MCA07 Acoretum calami • Rákosiny s puškvorcem obecným
MCA08 Equisetetum fluviatilis • Mokřadní vegetace s přesličkou poříční
MCA09 Typhetum shuttleworthii • Rákosiny s orobincem stříbrošedým
MCA10 Phalarido arundinaceae-Bolboschoenetum laticarpi • Poříční rákosiny s kamyšníkem širokoplodým
MCB Meliloto dentati-Bolboschoenion maritimi • Kontinentální brakické rákosiny
MCB01 Astero pannonici-Bolboschoenetum compacti • Brakické rákosiny s kamyšníkem přímořským
MCB02 Schoenoplectetum tabernaemontani • Brakické rákosiny se skřípincem Tabernaemontanovým
MCC Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae • Vegetace mohutných bažinných bylin v periodicky vysychajících vodách
MCC01 Oenanthetum aquaticae • Vegetace bažin s haluchou vodní
MCC02 Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae • Vegetace mělkých aluviálních tůní s rukví obojživelnou
MCC03 Sagittario sagittifoliae-Sparganietum emersi • Mokřadní vegetace s šípatkou střelolistou a zevarem jednoduchým
MCC04 Eleocharito palustris-Hippuridetum vulgaris • Vegetace mělkých vod s prustkou obecnou
MCC05 Scirpetum radicantis • Mokřadní vegetace se skřípinou kořenující
MCC06 Eleocharitetum palustris • Vegetace mělkých mokřadů s bahničkou mokřadní
MCC07 Alopecuro-Alismatetum plantaginis-aquaticae • Mokřadní vegetace s žabníkem jitrocelovým
MCC08 Alismatetum lanceolati • Mokřadní vegetace s žabníkem kopinatým
MCC09 Batrachio circinati-Alismatetum graminei • Mokřadní vegetace s žabníkem trávolistým
MCC10 Butometum umbellati • Mokřadní vegetace se šmelem okoličnatým
MCC11 Bolboschoenetum yagarae • Litorální vegetace sladkých vod s kamyšníky
MCC12 Tripleurospermo inodori-Bolboschoenetum planiculmis • Vegetace dočasně zaplavovaných prohlubní s kamyšníky
MCD Phalaridion arundinaceae • Rákosiny a ostřicové porosty podél tekoucích vod
MCD01 Rorippo-Phalaridetum arundinaceae • Poříční rákosiny s chrasticí rákosovitou
MCD02 Caricetum buekii • Poříční vegetace s ostřicí Buekovou
MCD03 Tussilagini farfarae-Calamagrostietum pseudophragmitae • Vegetace štěrkových říčních náplavů s třtinou pobřežní
MCE Glycerio-Sparganion • Nízké potoční rákosiny a plaury
MCE01 Glycerietum fluitantis • Mokřadní vegetace se zblochanem vzplývavým
MCE02 Glycerietum notatae • Mokřadní vegetace se zblochanem řasnatým
MCE03 Beruletum erectae • Mokřadní vegetace s potočníkem vzpřímeným
MCE04 Nasturtietum officinalis • Mokřadní vegetace s potočnicemi
MCE05 Leersietum oryzoidis • Nízké rákosiny s tajničkou rýžovitou
MCF Carici-Rumicion hydrolapathi • Vegetace bažinných bylin na nezpevněných organických substrátech
MCF01 Cicuto virosae-Caricetum pseudocyperi • Mokřadní vegetace s rozpukem jízlivým a ostřicí nedošáchorem
MCF02 Thelypterido palustris-Phragmitetum australis • Plovoucí rákosinové ostrůvky s kapradiníkem bažinným
MCF03 Calletum palustris • Mokřadní vegetace s ďáblíkem bahenním
MCG Magno-Caricion elatae • Vegetace vysokých ostřic v litorálu oligotrofních a mezotrofních vod
MCG01 Caricetum elatae • Vegetace mezotrofních stojatých vod s ostřicí vyvýšenou
MCG02 Equiseto fluviatilis-Caricetum rostratae • Vegetace oligotrofních stojatých vod s ostřicí zobánkatou
MCG03 Peucedano palustris-Caricetum lasiocarpae • Vegetace oligotrofních stojatých vod s ostřicí plstnatoplodou
MCG04 Comaro palustris-Caricetum cespitosae • Vegetace oligotrofních a mezotrofních stojatých vod s ostřicí trsnatou
MCG05 Caricetum diandrae • Vegetace oligotrofních stojatých vod s ostřicí přioblou
MCG06 Caricetum appropinquatae • Vegetace oligotrofních a mezotrofních stojatých vod s ostřicí odchylnou
MCG07 Carici elatae-Calamagrostietum canescentis • Mokřadní vegetace se třtinou šedavou
MCG08 Cladietum marisci • Vápnomilné rákosiny s mařicí pilovitou
MCH Magno-Caricion gracilis • Vegetace vysokých ostřic v litorálu eutrofních vod
MCH01 Caricetum acutiformi-paniculatae • Vegetace minerálně bohatých stojatých vod s ostřicí latnatou
MCH02 Caricetum acutiformis • Mokřadní vegetace s ostřicí ostrou
MCH03 Caricetum gracilis • Mokřadní vegetace s ostřicí štíhlou
MCH04 Caricetum vesicariae • Mokřadní vegetace s ostřicí měchýřkatou
MCH05 Caricetum distichae • Mokřadní vegetace s ostřicí dvouřadou
MCH06 Caricetum ripariae • Vegetace nížinných říčních niv s ostřicí pobřežní
MCH07 Caricetum vulpinae • Mokřadní vegetace s ostřicí liščí
MCH08 Phalaridetum arundinaceae • Rákosiny stojatých vod a niv nížinných řek s chrasticí rákosovitou

Prameništní a rašeliništní vegetace

RBA Caricion davallianae • Vápnitá slatiniště
RBA01 Valeriano dioicae-Caricetum davallianae • Vápnitá slatiniště s ostřicí Davallovou
RBA02 Carici flavae-Cratoneuretum filicini • Slatinná pěnovcová prameniště
RBA03 Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae • Karpatská vápnitá nepěnovcová slatiniště
RBA04 Campylio stellati-Caricetum lasiocarpae • Vápnitá nepěnovcová slatiniště s vachtou trojlistou a vysokými ostřicemi
RBA05 Junco subnodulosi-Schoenetum nigricantis • Vápnitá slatiniště se šášinami
RBA06 Eleocharitetum quinqueflorae • Iniciální sukcesní stadia vápnitých slatinišť s bahničkou chudokvětou
RBB Sphagno warnstorfii-Tomentypnion nitentis • Slatiniště s kalcikolními druhy a kalcitolerantními rašeliníky
RBB01 Sphagno warnstorfii-Eriophoretum latifolii • Minerálně bohatá slatiniště s kalcitolerantními rašeliníky
RBB02 Campylio stellati-Trichophoretum alpini • Minerálně bohatá slatiniště s rašeliníky a suchopýrkem alpským
RBB03 Menyantho trifoliatae-Sphagnetum teretis • Minerálně bohatá slatiniště s kalcitolerantními rašeliníky a boreálními ostřicemi
RBC Caricion canescenti-nigrae • Mírně kyselá rašeliniště a rašelinné louky
RBC01 Caricetum nigrae • Mezotrofní rašelinné louky s ostřicí obecnou
RBC02 Drosero anglicae-Rhynchosporetum albae • Mezotrofní rašeliniště s hrotnosemenkami
RBC03 Agrostio caninae-Caricetum diandrae • Mezotrofní rašeliniště s boreálními ostřicemi
RBC04 Bartsio alpinae-Caricetum nigrae • Vegetace zrašelinělých pramenišť v hercynských karech
RBC05 Calliergo sarmentosi-Eriophoretum angustifolii • Arkticko-alpínská rašeliniště se srpnatkou trsnatou
RBD Sphagno-Caricion canescentis • Přechodová rašeliniště
RBD01 Sphagno recurvi-Caricetum rostratae • Trvale zamokřená přechodová rašeliniště s ostřicí zobánkatou
RBD02 Sphagno recurvi-Caricetum lasiocarpae • Přechodová rašeliniště s ostřicí plstnatoplodou
RBD03 Carici echinatae-Sphagnetum • Přechodová rašeliniště s nízkými ostřicemi
RBD04 Polytricho communis-Molinietum caeruleae • Vysychavá přechodová rašeliniště s bezkolencem modrým
RBE Sphagnion cuspidati • Vegetace vrchovištních šlenků
RBE01 Drepanoclado fluitantis-Caricetum limosae • Vegetace šlenků s ostřicí mokřadní na hlubokých vrchovištích
RBE02 Carici rostratae-Drepanocladetum fluitantis • Vegetace šlenků v mělkých částech horských vrchovišť
RBE03 Rhynchosporo albae-Sphagnetum tenelli • Subatlantské vrchovištní trávníky s hrotnosemenkou bílou

Křovinná vegetace

KBA Prunion fruticosae • Nízké stepní křoviny
KBA01 Prunetum fruticosae • Stepní křoviny s třešní křovitou
KBA02 Prunetum tenellae • Stepní mandloňové křoviny
KBB Berberidion vulgaris • Mezofilní a suché křoviny nelesního prostředí
KBB01 Junipero communis-Cotoneasteretum integerrimi • Skalníkové křoviny
KBB02 Violo hirtae-Cornetum maris • Teplomilné dřínové křoviny
KBB03 Populo tremulae-Coryletum avellanae • Teplomilné lískové křoviny
KBB04 Pruno spinosae-Ligustretum vulgaris • Teplomilné trnkové křoviny
KBB05 Rhamno catharticae-Cornetum sanguineae • Vlhké nivní trnkové křoviny
KBB06 Carpino betuli-Prunetum spinosae • Mezofilní trnkové křoviny
KBC Sambuco-Salicion capreae • Mezofilní křoviny pasek, lesních světlin a narušovaných stanovišť
KBC01 Ribeso alpini-Rosetum pendulinae • Křoviny s rybízem alpínským a růží převislou
KBC02 Rubetum idaei • Maliníkové křoviny
KBC03 Senecioni fuchsii-Sambucetum racemosae • Pasekové křoviny s bezem červeným
KBC04 Senecioni fuchsii-Coryletum avellanae • Lískové křoviny chladnějších stanovišť
KBC05 Salicetum capreae • Jívové vrbiny
KBC06 Piceo abietis-Sorbetum aucupariae • Horské jeřábové porosty
KBD Aegopodio podagrariae-Sambucion nigrae • Nitrofilní křoviny ruderálních stanovišť
KBD01 Sambucetum nigrae • Nitrofilní křoviny s bezem černým
KBD02 Lycietum barbari • Kustovnicové křoviny
KBD03 Sambuco nigrae-Aceretum negundo • Porosty javoru jasanolistého
KBE Chelidonio majoris-Robinion pseudoacaciae • Mezofilní akátiny s nitrofilními druhy
KBE01 Chelidonio majoris-Robinietum pseudoacaciae • Mezofilní akátiny s dominantními nitrofyty
KBE02 Poo nemoralis-Robinietum pseudoacaciae • Světlé acidofilní svahové akátiny s lipnicí hajní
KBF Balloto nigrae-Robinion pseudoacaciae • Akátiny suchých písčitých půd
KBF01 Arrhenathero elatioris-Robinietum pseudoacaciae • Druhově chudé akátiny s travnatým podrostem na písčitých půdách
KBG Euphorbio cyparissiae-Robinion pseudoacaciae • Nízké akátiny suchých a teplých stanovišť s mělkou půdou
KBG01 Melico transsilvanicae-Robinietum pseudoacaciae • Nízké až keřovité akátiny teplých skalnatých strání

Lesní vegetace

LBA Alnion incanae • Údolní jasanovo-olšové luhy a tvrdé luhy nížinných řek
LBA01 Alnetum incanae • Devětsilové olšiny s olší šedou
LBA02 Piceo abietis-Alnetum glutinosae • Smrkové olšiny
LBA03 Carici remotae-Fraxinetum excelsioris • Prameništní jasanové olšiny
LBA04 Stellario nemorum-Alnetum glutinosae • Potoční ptačincové olšiny
LBA05 Pruno padi-Fraxinetum excelsioris • Střemchové jaseniny
LBA06 Ficario vernae-Ulmetum campestris • Středoevropské tvrdé luhy nížinných řek
LBA07 Fraxino pannonicae-Ulmetum glabrae • Panonské tvrdé luhy nížinných řek s jasanem úzkolistým
LBB Carpinion betuli • Dubohabrové háje
LBB01 Galio sylvatici-Carpinetum betuli • Hercynské mezické dubohabřiny
LBB02 Stellario holosteae-Carpinetum betuli • Suboceanické vlhké dubohabřiny
LBB03 Carici pilosae-Carpinetum betuli • Karpatské dubohabřiny
LBB04 Primulo veris-Carpinetum betuli • Panonské dubohabřiny
LBC Fagion sylvaticae • Květnaté bučiny a jedliny
LBC01 Galio odorati-Fagetum sylvaticae • Mezotrofní bučiny
LBC02 Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae • Eutrofní bučiny
LBC03 Carici pilosae-Fagetum sylvaticae • Karpatské ostřicové bučiny
LBC04 Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae • Horské klenové bučiny
LBC05 Galio rotundifolii-Abietetum albae • Květnaté jedliny
LBD Sorbo-Fagion sylvaticae • Vápnomilné bučiny
LBD01 Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae • Vápnomilné bučiny
LBE Luzulo-Fagion sylvaticae • Acidofilní bučiny a jedliny
LBE01 Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae • Podhorské acidofilní bučiny
LBE02 Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae • Horské acidofilní bučiny
LBE03 Luzulo-Abietetum albae • Bikové oligomezotrofní jedliny
LBE04 Vaccinio myrtilli-Abietetum albae • Brusnicové oligotrofní jedliny
LBF Tilio platyphylli-Acerion • Suťové a skalní lesy
LBF01 Aceri-Tilietum • Suťové a skalní javorové lipiny
LBF02 Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris • Suťové javorové jaseniny
LBF03 Arunco dioici-Aceretum pseudoplatani • Udatnové a měsíčnicové javořiny
LBF04 Seslerio albicantis-Tilietum cordatae • Pěchavové skalní lipiny
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.