vyčistit formulář »

Rod
Čeleď

  • Výška
  • Růstová forma
  • Životní forma
  • Délka života
  • Přítomnost a přeměna listu
  • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe)
  • Základní tvar listu
  • Členění jednoduchého listu
  • Tvar složeného listu
  • Palisty
  • Řapík
  • Vytrvalost listů
  • Opadavost listů dřevin
  • Anatomie listů
  • Funkční typ listů dřevin
  • Doba kvetení
  • Barva květu
  • Symetrie květů
  • Květní obaly
  • Srůst koruny/okvětí
  • Tvar srostlé koruny nebo srostlého okvětí
  • Srůst kalicha
  • Typ květenství (klíč)
  • Základní typ plodu
  • Typ dužnatého plodu
  • Typ suchého plodu
  • Barva plodu
  • Stonková metamorfóza
  • Parazitismus a mykoheterotrofie
  • Masožravost
  • Indikační hodnota pro světlo
  • Indikační hodnota pro teplotu
  • Indikační hodnota pro vlhkost
  • Indikační hodnota pro reakci
  • Indikační hodnota pro živiny
  • Indikační hodnota pro salinitu
   • 1A Vápnité skály
   • 1B Silikátové skály a droliny
   • 1C Zdi
   • 1D Pohyblivé vápnité sutě
   • 2A Alpínské trávníky na silikátech
   • 2B Subalpínská vysokobylinná vegetace
   • 3A Makrofytní vegetace eutrofních a mezotrofních stojatých vod
   • 3B Makrofytní vegetace vodních toků
   • 3C Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní
   • 4A Rákosiny eutrofních stojatých vod
   • 4B Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty
   • 4C Eutrofní vegetace bahnitých substrátů
   • 4D Říční rákosiny
   • 4E Pobřežní vegetace toků
   • 4F Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů
   • 4G Vegetace vysokých ostřic
   • 4H Vegetace nízkých jednoletých vlhkomilných bylin
   • 4I Vegetace nitrofilních jednoletých vlhkomilných bylin
   • 4J Štěrkové říční náplavy
   • 4K Devětsilové lemy horských potoků
   • 4L Nitrofilní bylinné lemy nížinných řek
   • 5A Pěnovcová prameniště
   • 5B Nížinná až horská prameniště bez tvorby pěnovců
   • 5C Subalpínská prameniště
   • 5D Vápnitá slatiniště
   • 5E Kyselá mechová slatiniště a rašelinné louky
   • 5F Přechodová rašeliniště
   • 5G Vrchoviště
   • 5H Vlhké rašelinné půdy a vrchovištní šlenky
   • 6A Mezofilní ovsíkové louky
   • 6B Horské mezické louky
   • 6C Pastviny a parkové trávníky
   • 6D Aluviální louky nížinných řek
   • 6E Vlhké pcháčové louky
   • 6F Střídavě vlhké bezkolencové louky
   • 6G Vegetace vlhkých narušovaných půd
   • 7A Subalpínské a horské acidofilní trávníky
   • 7B Submontánní smilkové trávníky
   • 8A Hercynské suché trávníky skalních výchozů
   • 8B Submediteránní suché trávníky skalních výchozů
   • 8C Úzkolisté subkontinentální stepi
   • 8D Širokolisté suché trávníky
   • 8E Acidofilní suché trávníky
   • 8F Teplomilná vegetace lesních lemů
   • 9B Otevřené trávníky kyselých písčin
   • 9C Kostřavové trávníky kyselých písčin
   • 9D Panonské stepní trávníky na písku
   • 9E Acidofilní vegetace jarních efemér a sukulentů
   • 9F Bazifilní vegetace jarních efemér a sukulentů
   • 10G Kontinentální vegetace jednoletých halofilních trav
   • 10H Vnitrozemská vegetace sukulentních halofytů
   • 10I Vnitrozemské slané louky
   • 10J Slané stepi
   • 11A Suchá nížinná až subalpínská vřesoviště
   • 11D Kosodřevina
   • 11H Subalpínské listnaté křoviny
   • 11I Mokřadní vrbiny
   • 11J Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů
   • 11L Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
   • 11N Nízké xerofilní křoviny
   • 11R Křoviny a pionýrské lesíky lesních pasek
   • 12A Mokřadní olšiny
   • 12B Lužní lesy
   • 12C Dubohabřiny
   • 12D Suťové lesy
   • 12E Květnaté bučiny
   • 12F Vápnomilné bučiny
   • 12G Acidofilní bučiny
   • 12H Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy
   • 12I Subkontinentální teplomilné doubravy
   • 12J Acidofilní teplomilné doubravy
   • 12K Acidofilní doubravy
   • 12L Boreokontinentální bory
   • 12O Perialpidské bory
   • 12P Rašelinné bory
   • 12Q Rašelinné březiny
   • 12R Acidofilní smrčiny
   • 12S Vysokobylinné smrčiny
   • 12T Akátiny
   • 12U Lesní kultury nepůvodních listnatých dřevin
   • 12V Smrkové kultury
   • 12W Borové a modřínové kultury
   • 13A Jednoletá ruderální vegetace
   • 13B Jednoletá vegetace polních plevelů
   • 13C Jednoletá vegetace sešlapávaných stanovišť
   • 13D Vytrvalá teplomilná ruderální vegetace
   • 13E Vytrvalá nitrofilní bylinná vegetace mezických stanovišť
   • 13F Bylinná vegetace lesních pasek a ostružiníkové křoviny
  • Vazba na lesní prostředí v termofytiku
  • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku
  • Výškový stupeň v ČR

 

Vyberte vlastnost

V levém sloupci vyberte kliknutím vlastnost a nastavte filtr pro vyhledávání

Navrhované druhy

Vyberte vlastnost v levém sloupci

Druhy, jež nelze vyloučit kvůli chybějícím údajům pro zadané vlastnosti


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací