nové hledání »

Rumex acetosa – šťovík kyselý

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 0,3–1 ?
 • Růstová forma: klonální bylina ?
 • Životní forma: hemikryptofyt ?
 • Životní strategie: C - kompetitor ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): CR ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, C-skóre): 45,2 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, S-skóre): 0 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, R-skóre): 54,9 % ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé ?
 • Tvar listu: jednoduchý – celistvý ?
 • Palisty: přítomny ?
 • Řapík: přítomen i chybí ?
 • Vytrvalost listů: stálezelený ?
 • Anatomie listů: mezomorfní ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: květen-červenec ?
 • Fáze kvetení: 5 Sorbus aucuparia-Galium odoratum (konec plného jara) ?
 • Barva květu: zelená ?
 • Symetrie květů: aktinomorfní (více rovin souměrnosti) ?
 • Květní obaly: okvětí ?
 • Srůst koruny/okvětí: volné ?
 • Typ květenství: lata lichoklasů ?
 • Diklinie: dvoudomý ?
 • Způsob generativního rozmnožování: alogamie ?
 • Vektor opylení: vítr ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: suchý plod – nažka ?
 • Barva plodu: hnědá, černá ?
 • Způsob rozmnožování: semeny/sporami a vegetativně ?
 • Jednotka šíření (diaspora): plod, plodenství nebo jeho část ?
 • Strategie šíření: Allium (převážně autochorie) ?
 • Myrmekochorie: nemyrmekochorní (b) ?

Podzemní orgány a klonalita

 • Stonková metamorfóza: oddenek ?
 • Typ orgánu klonálního růstu: epigeogenní oddenek ?
 • Přítomnost volně šiřitelných klonálních potomků: chybí ?
 • Délka života prýtu (cyklicita): prýt převážně dicyklický nebo polycyklický ?
 • Typ větvení orgánů klonálního růstu stonkového původu: sympodiální ?
 • Přítomnost hlavního kořene: chybí ?
 • Vytrvalost orgánu klonálního růstu [rok]: 3,7 ?
 • Počet klonálních potomků: 1 ?
 • Vzdálenost klonálního šíření [m]: 0,03 ?
 • Klonální index: 3 ?
 •   Banka pupenů ?
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 13
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 18
 • Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 4
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 13
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 18
 • Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 4

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: rostlina není masožravá ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 14 ?
 • Stupeň ploidie (x): 2 ?
 • 2C velikost genomu [Mbp]: 6104,42 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu [Mbp]: 3052,21 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 45,1 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: původní ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 7 - rostlina částečně světlých míst, většinou rostoucí na plném světle, ale také ve stínu do 30 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 5x - indikátor mírného tepla, vyskytující se od nížin do horského stupně, hlavně v submontánně-temperátních oblastech (generalista) ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 5x - indikátor čerstvých půd, vázaný na půdy s průměrnou vlhostí, chybí na vlhkých a často vysychajících půdách (generalista) ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 5x - indikátor mírné acidity vyskytující se vzácně v silně kyselých i v neutrálních až alkalických podmínkách (generalista) ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 6 - přechod mezi hodnotami 5 a 7 ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 1 - tolerantní k solím, většinou na nepatrně slaných nebo neslaných půdách, ale výjimečně na mírně slaných půdách ?
 •   Indikační hodnoty pro disturbanci ?
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance celého porostu: -0,38
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance bylinného patra: -0,22
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance celého porostu: 0,31
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance bylinného patra: 0,34
 • Indikační hodnota pro disturbanci celého porostu (strukturní index): 0,57
 • Indikační hodnota pro disturbanci bylinného patra (strukturní index): 0,71

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   1 Vegetace skal, sutí a zdí
 • 1A Vápnité skály: 1 - vzácný výskyt
 • 1B Silikátové skály a droliny: 1 - vzácný výskyt
 • 1D Pohyblivé vápnité sutě: 1 - vzácný výskyt
 •   3 Vodní vegetace
 • 3C Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní: 1 - vzácný výskyt
 •   4 Mokřadní a pobřežní bylinná vegetace
 • 4A Rákosiny eutrofních stojatých vod: 1 - vzácný výskyt
 • 4B Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty: 1 - vzácný výskyt
 • 4D Říční rákosiny: 1 - vzácný výskyt
 • 4E Pobřežní vegetace toků: 1 - vzácný výskyt
 • 4G Vegetace vysokých ostřic: 1 - vzácný výskyt
 • 4H Vegetace nízkých jednoletých vlhkomilných bylin: 1 - vzácný výskyt
 • 4I Vegetace nitrofilních jednoletých vlhkomilných bylin: 1 - vzácný výskyt
 • 4J Štěrkové říční náplavy: 1 - vzácný výskyt
 • 4K Devětsilové lemy horských potoků: 1 - vzácný výskyt
 • 4L Nitrofilní bylinné lemy nížinných řek: 1 - vzácný výskyt
 •   5 Vegetace pramenišť a rašelinišť
 • 5D Vápnitá slatiniště: 1 - vzácný výskyt
 • 5E Kyselá mechová slatiniště a rašelinné louky: 2 - optimum
 • 5F Přechodová rašeliniště: 1 - vzácný výskyt
 •   6 Louky a mezofilní pastviny
 • 6A Mezofilní ovsíkové louky: 2 - optimum
 • 6B Horské mezické louky: 2 - optimum
 • 6C Pastviny a parkové trávníky: 2 - optimum
 • 6D Aluviální louky nížinných řek: 2 - optimum
 • 6E Vlhké pcháčové louky: 2 - optimum
 • 6F Střídavě vlhké bezkolencové louky: 2 - optimum
 • 6G Vegetace vlhkých narušovaných půd: 1 - vzácný výskyt
 •   7 Acidofilní trávníky
 • 7A Subalpínské a horské acidofilní trávníky: 2 - optimum
 • 7B Submontánní smilkové trávníky: 2 - optimum
 •   8 Suché trávníky
 • 8A Hercynské suché trávníky skalních výchozů: 1 - vzácný výskyt
 • 8B Submediteránní suché trávníky skalních výchozů: 1 - vzácný výskyt
 • 8C Úzkolisté subkontinentální stepi: 1 - vzácný výskyt
 • 8D Širokolisté suché trávníky: 1 - vzácný výskyt
 • 8E Acidofilní suché trávníky: 1 - vzácný výskyt
 • 8F Teplomilná vegetace lesních lemů: 1 - vzácný výskyt
 •   9 Trávníky písčin a vegetace skalních výchozů
 • 9B Otevřené trávníky kyselých písčin: 1 - vzácný výskyt
 • 9C Kostřavové trávníky kyselých písčin: 1 - vzácný výskyt
 • 9E Acidofilní vegetace jarních efemér a sukulentů: 1 - vzácný výskyt
 •   10 Vegetace slanisk
 • 10I Vnitrozemské slané louky: 1 - vzácný výskyt
 •   11 Vřesoviště a křoviny
 • 11A Suchá nížinná až subalpínská vřesoviště: 1 - vzácný výskyt
 • 11H Subalpínské listnaté křoviny: 1 - vzácný výskyt
 • 11J Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů: 1 - vzácný výskyt
 • 11L Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny: 1 - vzácný výskyt
 • 11R Křoviny a pionýrské lesíky lesních pasek: 1 - vzácný výskyt
 •   12 Lesy
 • 12B Lužní lesy: 1 - vzácný výskyt
 • 12C Dubohabřiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12F Vápnomilné bučiny: 2 - optimum
 • 12I Subkontinentální teplomilné doubravy: 1 - vzácný výskyt
 • 12J Acidofilní teplomilné doubravy: 1 - vzácný výskyt
 • 12K Acidofilní doubravy: 1 - vzácný výskyt
 • 12L Boreokontinentální bory: 1 - vzácný výskyt
 • 12O Perialpidské bory: 1 - vzácný výskyt
 • 12W Borové a modřínové kultury: 1 - vzácný výskyt
 •   13 Antropogenní vegetace
 • 13B Jednoletá vegetace polních plevelů: 1 - vzácný výskyt
 • 13C Jednoletá vegetace sešlapávaných stanovišť: 1 - vzácný výskyt
 • 13D Vytrvalá teplomilná ruderální vegetace: 1 - vzácný výskyt
 • 13E Vytrvalá nitrofilní bylinná vegetace mezických stanovišť: 1 - vzácný výskyt
 • 13F Bylinná vegetace lesních pasek a ostružiníkové křoviny: 1 - vzácný výskyt
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 2.2 - taxon vyskytující se zčásti v lese, ale převážně v nelesní vegetaci
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 2.2 - taxon vyskytující se zčásti v lese, ale převážně v nelesní vegetaci
 •   Diagnostický taxon ?
 •   Konstantní taxon ?
 •   Indexy ekologické specializace ?
 • Index ekologické specializace ve všech vegetačních typech: 5,3
 • Index ekologické specializace v nelesní vegetaci: 5,3
 • Index ekologické specializace v lesní vegetaci: 4
 •   Kolonizační schopnost ?
 • Index kolonizační úspěšnosti v sukcesních stadiích (ICS): 7
 • Index kolonizačního potenciálu (ICP): 2
 • Optimum sukcesního stáří [roky]: 29

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: arktická, boreální, severní temperátní, jižní temperátní, submeridionální, meridionální ?
 • Floristická oblast: cirkumpolární ?
 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 7 ?
 • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny, podhůří, hory ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 652, 2196 ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 9,7 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 5 %: 4,7 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 25 %: 0,1 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 50 %: 0 %
 • Průměrná procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 2,6 %
 • Maximální procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 38 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 55
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 10
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 12
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 4

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): taxon není zařazen do Červeného seznamu ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): LC(NA) - málo dotčený (taxon není zařazen do Červeného seznamu) ?
 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací