Asociace TAA01

Crypsietum aculeatae Wenzl 1934

Slaniska se skrytěnkou bodlinatou

nové hledání

Struktura a druhové složení. Asociace zahrnuje nízké otevřené porosty s dominantní jednoletou trávou skrytěnkou bodlinatou (Crypsis aculeata). Spektrum průvodních druhů je velmi omezené, s větší frekvencí se vyskytuje pouze kuřinka solná (Spergularia salina), doprovázená často jen jedním nebo dvěma dalšími druhy. Výskyt druhů Centaurium pulchellum, Chenopodium glaucum a Juncus ranarius je v terénu zpravidla vázán na zónu s přechodem k vegetaci třídy Isoëto-Nanojuncetea.

Stanoviště. Tato vegetace se u nás vyskytovala na obnažených březích a dnech rybníků a periodických tůní, v dávnější minulosti pravděpodobně i na březích slaných jezer, které jsou dodnes jejím hlavním stanovištěm ve východní a jihovýchodní Evropě a v Asii. Půda byla písčitá až jílovitohlinitá, s velkým obsahem ve vodě rozpustných solí a alkalickou reakcí. Na obnažených dnech rybníků s početnými populacemi vodního ptactva byl typický vysoký obsah nitrátů (Vicherek 1973). Asociace byla vázána na území s kontinentálně laděným klimatem s ročními srážkovými úhrny pod 570 mm, kde v létě docházelo k přirozenému poklesu vodní hladiny, obnažení minerálního substrátu dna a k zasolování jeho povrchové vrstvy.

Dynamika a management. Společenstvo je iniciálním stadiem sukcese na periodicky zaplavovaných zasolených substrátech. Obnažení substrátu je zpravidla omezeno na několik málo měsíců v roce, a další sukcese je tak blokována. Asociace Crypsietum aculeatae se udržuje maloplošně v mělkých zaplavovaných prohlubních uprostřed halofilních trávníků, společně s porosty jednoletých sukulentů (Vicherek 1973). Na místech s menší koncentrací solí v substrátu přechází Crypsietum aculeatae v porosty třídy Isoëto-Nanojuncetea. Při odsolení půdy postupně ubývá až mizí obligátně halofilní Crypsis aculeata. Snižování salinity přispívá též k šíření rákosin s druhy Bolboschoenus maritimus s. l. a Phragmites australis. Tyto druhy zarůstají i místa, která by mohla být při poklesu vodní hladiny osídlena porosty jednoletých bylin. Ochranářská péče o lokality s fragmenty tohoto společenstva nebo jeho potenciálním výskytem záleží na charakteru stanoviště. U rybníků by měla zahrnovat pravidelné letnění či alespoň přechodné snížení vodní hladiny. Při déletrvajícím poklesu vody je nutno zabránit šíření rákosin. U malých, krátkodobě zaplavovaných tůněk a louží uprostřed slanisk je potřeba brzdit sukcesi vytrvalých bylin, např. pomocí pastvy nebo mechanického narušování. Často je nezbytné i posílení populace skrytěnky bodlinaté výsevem.

Hospodářský význam a ohrožení. Tato vegetace nikdy neměla přímý hospodářský význam. Jako součást komplexů slanisk však sloužila k pastvě domácího zvířectva, hlavně drůbeže, ovcí a koz. Má význam hlavně pro zachování kriticky ohrožených druhů rostlin a bezobratlých v krajině. Poslední populace dominantního druhu, které se u nás dosud vyskytují, jsou ohrožovány absencí vhodného managementu a s tím spojenou sukcesí konkurenčně silných druhů.

Syntaxonomická poznámka. Vicherek (1973) udává pro tuto asociaci z území České republiky dvě subasociace, Crypsietum aculeatae typicum Vicherek 1973 a Crypsietum aculeatae chenopodietosum glauci Vicherek 1973, z nichž první zahrnuje porosty s dominantní Crypsis aculeata, druhá porosty s dominantním Chenopodium glaucum, v nichž Crypsis aculeata často chybí. V předkládaném pojetí asociace Crypsietum aculeatae do ní druhou uvedenou subasociaci nezahrnujeme.

Citace: Šumberová K. (2007): Crypsietum aculeatae Wenzl 1934. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 133–135, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.