Asociace ADE01

Daphno mezerei-Dryopteridetum filicis-maris Sýkora et Štursa 1973

Subalpínské kapradinová vegetace s kapradí samcem

nové hledání

Struktura a druhové složení. Subalpínská kapradinová vegetace s dominantní kapradí samcem (Dryopteris filix-mas) tvoří druhově bohaté porosty s pokryvností 90–100 % a výškou 70–100(–120) cm. Mezi trsy kapradě se vyskytují nejen různé vysoké byliny typické pro jiná společenstva třídy Mulgedio-Aconitetea, ale také druhy bučin a eutrofních suťových lesů, např. Athyrium filix-femina, Galeobdolon luteum s. l., Lilium martagon a Milium effusum. Vtroušeny jsou některé keře, zejména lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), a křovité formy stromů, zejména javoru klenu (Acer pseudoplatanus). Počet druhů cévnatých rostlin se zpravidla pohybuje mezi 20 a 30 na ploše 16–25 m². Mechové patro bývá vesměs dobře vyvinuto a dosahuje pokryvnosti 10–20 %. Objevují se v něm hlavně druhy rostoucí na povrchu kamenů, jako je Dicranum scoparium a Racomitrium sudeticum.

Stanoviště. Asociace Daphno-Dryopteridetum má optimum v poměrně úzkém rozpětí nadmořských výšek 1000–1300 m, kde osídluje zejména zazemňující se sutě nebo osypové kužely na bázi prudkých svahů v karech. Svahy mají většinou sklon 25–40° a převládající východní až jihovýchodní orientaci. V závětrné poloze se v zimě ukládá značného množství sněhu, který zabraňuje promrznutí půdy. Na jaře však sníh odtává poměrně brzy, což je způsobeno strmostí svahů, jejich příznivou orientací a vysychavým suťovým substrátem, ve kterém proudí vzduch a vytváří se specifické mikroklima (Kučerová & Jeník 1963, Kubát 1972). Stanoviště jsou tak ve srovnání s jinými biotopy subalpínského stupně velmi suchá a teplá (Sýkora & Štursa 1973).

Dynamika a management. Jde o přirozené nelesní společenstvo vázané na místa, kde je díky tlakovým účinkům sněhu a občasným pádům lavin znemožněn vývoj lesa. Při zachování současných podmínek akumulace sněhu je vhodné ponechat tuto vegetaci bez lidských zásahů.

Hospodářský význam a ohrožení. Daphno-Dryopteridetum je maloplošný vegetační typ, který nemá hospodářský význam. Aktuálně není ohrožen a díky územní ochraně lokalit není výraznější ohrožení pravděpodobné ani v budoucnosti. Má význam zejména jako biotop vzácných a ohrožených druhů rostlin, např. Aconitum plicatum, A. variegatum, Campanula latifolia, Delphinium elatum a Pleurospermum austriacum.

Citace: Kočí M. (2007): Daphno mezerei-Dryopteridetum filicis-maris Sýkora et Štursa 1973. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 127– 129, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.