Asociace THA01

Festuco pallentis-Aurinietum saxatilis Klika ex Čeřovský 1949 corr. Gutermann et Mucina 1993

Tařicová vegetace silikátových skal

nové hledání

Struktura a druhové složení. Tato asociace zahrnuje velmi rozvolněnou vegetaci strmých skal s tařicí skalní (Aurinia saxatilis subsp. arduini) a kostřavou sivou (Festuca pallens), která je v chladnějších oblastech nebo na minerálně chudších substrátech někdy nahrazena kostřavou ovčí (Festuca ovina). Na skalních teráskách a ve štěrbinách se vyskytují teplomilné druhy Euphorbia cyparissias, Galium glaucum, Jovibarba globifera subsp. globifera a další, doprovázené oligotrofními skalními druhy, jako je Asplenium septentrionale a Hieracium schmidtii. V porostech se vyskytuje zpravidla 10–25 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². V okolí druhově bohatších porostů se ale vyskytují i velmi chudé porosty s Aurinia saxatilis subsp. arduini a několika málo jinými druhy, které spíše odpovídají chasmofytické vegetaci třídy Asplenietea trichomanis. Hojně jsou zastoupeny lišejníky, zejména různé epilitické druhy s korovitou stélkou a lupenité druhy rodu Parmelia. Z mechorostů se na skalních teráskách častěji vyskytuje např. Ceratodon purpureus.

Stanoviště. Festuco pallentis-Aurinietum osídluje osluněné, řidčeji zastíněné skalní stěny a terásky na kyselých, méně často mírně bazických, ale nevápnitých silikátových horninách odolných vůči zvětrávání. Z minerálně slabších hornin jde např. o granitoidy, ruly, granulit, porfyr, porfyrit, znělec, proterozoické břidlice, křemence nebo buližníky, z minerálně silnějších o amfibolit, spilit nebo čedič. Půda je vyvinuta jen místy na skalních teráskách. Druhově nejbohatší porosty se formují na skalách bazičtějších hornin s bohatě členěným reliéfem s množstvím terásek a štěrbin.

Dynamika a management. Jde o dlouhodobě stabilní vegetaci skalních stěn, která je velmi starého původu, nezávisí na lidském managementu ani nevyžaduje žádnou ochranářskou péči.

Variabilita. Společenstvo je proměnlivé hlavně v závislosti na minerální bohatosti matečné horniny, podle které lze rozlišit dvě varianty:

Varianta Avenella flexuosa s diagnostickými druhy Avenella flexuosa, Rumex acetosella a Solidago virgaurea zahrnuje druhově chudé porosty s acidofilními druhy na minerálně chudých horninách.

Varianta Euphorbia cyparissias s diagnostickými druhy Allium senescens subsp. montanum, Artemisia campestris, Asperula cynanchica, Dianthus carthusianorum s. l., Euphorbia cyparissias, Galium glaucum, Jovibarba globifera subsp. globifera a Seseli osseum zahrnuje druhově bohaté porosty na minerálně bohatších horninách.

Hospodářský význam a ohrožení. Společenstvo nemá hospodářský význam a vzhledem k nepřístupné poloze na skalách není ani příliš ohroženo, snad s výjimkou narušování horolezci na některých lokalitách. Lokality však mohou být ničeny při rozšiřování lomů. Některé porosty jsou významné pro ochranu vzácných rostlinných druhů.

Citace: Chytrý M. (2007): Festuco pallentis-Aurinietum saxatilis Klika ex Čeřovský 1949 corr. Gutermann et Mucina 1993. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 378–380, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.