Svaz AAA

Loiseleurio procumbentis-Vaccinion Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926

Alpínská keříčková vegetace

nové hledání

Svaz Loiseleurio-Vaccinion zahrnuje vegetaci nízkých keříčků v alpínském stupni hor, která se vyvíjí na vyfoukávaných hřebenech a návětrných svazích s mělkou sněhovou pokrývkou. V České republice jde o oblasti s průměrnými ročními teplotami 1–3 °C a ročními srážkovými úhrny 1500–1700 mm. Půdy jsou kamenité rankery, mělké a vysychavé, vzdušná vlhkost je však po větší část vegetačního období dosti vysoká. Tomu odpovídá dominance nízkých keříčků, zejména vřesu obecného (Calluna vulgaris) a šichy černé (Empetrum hermaphroditum), mimo naše území také druhů Loiseleuria procumbens a Vaccinium gaultherioides. Mezi keříčky rostou polštáře keříčkovitých lišejníků, nejčastěji z rodů Alectoria, Cetraria a Cladonia. Ve střední Evropě je tato vegetace nejlépe vyvinuta v Alpách (Grabherr in Grabherr & Mucina 1993: 447–467), zatímco porosty v Západních Karpatech a hercynských pohořích jsou druhově chudší. Velmi podobná vegetace je široce rozšířena v nižším alpínském stupni a jižní arktické zóně Skandinávie, kde je oddělována do podsvazu Loiseleurio-Diapensienion Br.-Bl. et al. 1939, který je některými autory hodnocen i na úrovni samostatného svazu (Daniëls 1982, Dierßen 1996). Podobné druhové složení má rovněž keříčková vegetace alpínkých tunder v sibiřských pohořích (Chytrý et al. 1993) a v Japonsku (Suzuki 1964). U nás se vegetace svazu Loiseleurio-Vaccinion vyskytuje místy na hřebenech Krkonoš, Hrubého Jeseníku a Králického Sněžníku, zpravidla v mozaice s kostřavovými alpínskými trávníky asociace Cetrario-Festucetum supinae ze svazu Juncion trifidi. Na méně exponovaných místech s hlubší sněhovou pokrývkou v alpínském a subalpínském stupni sudetských pohoří je vegetace svazu Loiseleurio-Vaccinion s dominantními keříčky Calluna vulgaris a Empetrum hermaphroditum nahrazena vřesovišti s dominantní borůvkou (Vaccinium myrtillus), v nichž však chybějí arkticko-alpínské druhy lišejníků. Druhovým složením se tato vegetace řadí k temperátně až boreálně subatlantské vřesovištní vegetaci svazu Genisto pilosae-Vaccinion (asociace Festuco supinae-Vaccinietum myrtilli).

Citace: Kočí M. & Chytrý M. (2007): Alpínská vřesoviště (Loiseleurio-Vaccinietea). Alpine heathlands. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 65–75, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.