Asociace TFC01

Sileno otitae-Festucetum brevipilae Libbert 1933 corr. Kratzert et Dengler 1999

Sarmatské kostřavové trávníky písčin

nové hledání

Struktura a druhové složení. Jde o nízké rozvolněné až téměř zapojené trávníky písčitých půd s hojným výskytem trsnaté kostřavy drsnolisté (Festuca brevipila), která v porostech často dominuje. Pokryvnost bylinného patra kolísá nejčastěji v rozmezí 70–90 % a úměrně tomu je omezena pokryvnost mechového patra, která je obvykle nižší než 20 %. Hojné jsou acidotolerantní druhy (např. Hieracium pilosella a Hypochaeris radicata), menší podíl v porostech má ekologická skupina psamofytů (např. Armeria vulgaris subsp. vulgaris a Thymus serpyllum) a bazifilních teplomilných druhů (např. Dianthus carthusianorum a Verbascum phoeniceum). Na jaře se místy vyskytují efeméry (např. Cerastium semidecandrum, Myosotis stricta a Vicia lathyroides). Počet druhů cévnatých rostlin se obvykle pohybuje mezi 20–25 na ploše 16–25 m². Pro mechové patro je kromě acidotolerantních druhů (např. Ceratodon purpureus) typická přítomnost i některých druhů bazifilních (např. Syntrichia ruralis).

Stanoviště. Společenstvo je součástí vegetace přirozených lokalit písčin, jako jsou okraje písečných přesypů a otevřené hrany štěrkopískových teras, nejčastěji se však vyskytuje na antropogenně ovlivněných místech na písčitých podkladech, jako jsou sečené návesní trávníky, okraje lesních cest v písčitých borech, náspy železnic a pískovny. Kromě písků na říčních terasách, pískovcových zvětralinách a zpevněných dunách se tyto trávníky vzácně nacházejí také na písčitých žulových zvětralinách Českého masivu. Průměrné roční teploty v oblasti rozšíření asociace jsou zpravidla 7,5–8,5 °C a roční srážkové úhrny 500–650 mm.

Dynamika a management. Sileno-Festucetum brevipilae v sukcesi navazuje na společenstva svazu Corynephorion canescentis a další sukcesí se mění v louky (nejčastěji asociace Ranunculo bulbosi-Arrhenatheretum elatioris, často s přetrvávajícím výskytem Armeria vulgaris subsp. vulgaris), ruderální trávníky nebo zarůstá dřevinami, zejména břízou a borovicí. Často však tvoří blokované stadium sukcese, trvale stabilizované zejména maloplošnými disturbancemi povrchu půdy, případně sečí nebo pastvou.

Variabilita. V České republice lze rozlišit tyto varianty:

Varianta Corynephorus canescens (TFC01a) zahrnuje sukcesně mladší porosty na méně eutrofních stanovištích. Porosty se vyznačují kombinací acidofilních psamofytů (Armeria vulgaris subsp. vulgaris, Corynephorus canescens aj.) a druhů suchých trávníků (Dianthus carthusianorum, Koeleria macrantha, Potentilla arenaria aj.).

Varianta Plantago lanceolata (TFC01b) zahrnuje mezofilnější a eutrofnější, sukcesně pokročilé porosty rázu zapojených trávníků, většinou na člověkem ovlivněných lokalitách, jako jsou intravilány obcí nebo pískovny. Diagnostickými druhy jsou četné luční mezofyty (Leontodon hispidus, Plantago lanceolata aj.) a také některé rumištní byliny (Artemisia vulgaris, Elytrigia repens aj.).

Varianta Festuca valesiaca (TFC01c) zahrnuje porosty rázu zapojených suchých trávníků nejteplejších oblastí s výskytem teplomilných bazifilních druhů, např. Festuca valesiaca, Medicago falcata a Scabiosa ochroleuca.

Hospodářský význam a ohrožení. Toto společenstvo, které je dnes hlavně součástí sečených vesnických trávníků, se dříve nejvíce vyskytovalo v komplexech písčitých pastvin. Poskytuje útočiště některým vzácným druhům, zejména psamofilním. Právě porosty s výskytem těchto vzácných druhů nejvíce zanikají v důsledku ponechání ladem. Druhově chudší porosty v obcích a jejich okolí jsou dosud naopak bez ohrožení.

Citace: Sádlo J. (2007): Sileno otitae-Festucetum brevipilae Libbert 1933 corr. Kratzert et Dengler 1999. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 345–347, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.