Asociace SCA03

Teucrio botryos-Melicetum ciliatae Volk 1937

Vegetace vápencových osypů se strdivkou brvitou

nové hledání

Struktura a druhové složení. Asociace je tvořena nezapojenými bylinnými porosty o pokryvnosti 40–60 % s dominantní trsnatou trávou strdivkou brvitou (Melica ciliata). Vyskytuje se v nich specializovaný jednoletý suťový druh ožanka hroznatá (Teucrium botrys), teplomilné druhy mělkých půd (např. Acinos arvensis, Sedum album a S. sexangulare), druhy suchých trávníků (např. Bothriochloa ischaemum, Galium glaucum, Potentilla arenaria a Thymus praecox) a teplomilné ruderální druhy (např. Echium vulgare a Reseda lutea). Na skalních výchozech uprostřed sutí roztroušeně roste Asplenium ruta-muraria. V porostech se vyskytuje přibližně 25–35 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 16–25 m². Skalní výchozy a méně pohyblivé části suti porůstají polštářovité akrokarpní mechy, zejména Tortella inclinata.

Stanoviště. Na jediné známé lokalitě v České republice se tato vegetace vyskytuje na jižně až jihozápadně orientovaných skalnatých svazích o sklonu 25–30° v nadmořské výšce 250–280 m. Porůstá zde suť z drobných úlomků krystalického vápence vytvořenou mezi nevysokými skalními stupni. Tato suť je místy obohacená jemnozemí, kde bylo v jednom vzorku změřeno pH 7,9 a obsah humusu 6,8 % (Chytrý 1990).

Dynamika a management. Tato vegetace vznikla a pravděpodobně se dlouhodobě udržovala díky pastvě na strmých svazích. Pastva narušovala půdní povrch, spouštěla půdní erozi a pohyb suti, a tím omezovala vývoj zapojených porostů vytrvalých bylin. Po ukončení pastvy dochází od druhé poloviny 20. století k postupnému zazemňování osypů, sukcesi hustší bylinné vegetace a ústupu tohoto společenstva. Lokalita zarůstá dřevinami, zejména akátem, který se šíří z okolních porostů.

Hospodářský význam a ohrožení. Společenstvo bylo v minulosti součástí pastvin, představovalo však spíše jejich degradovanou fázi, která neskýtala hodnotnou pastvu. Dnes má význam zejména pro ochranu biodiverzity jako biotop ohrožených druhů, např. Reseda phyteuma a Teucrium botrys. Je ohroženo šířením akátu a křovin.

Citace: Chytrý M. (2009): Teucrio botryos-Melicetum ciliatae Volk 1937. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 457–459, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.