Asociace THI02

Trifolio-Melampyretum nemorosi Dierschke 1973

Lemy s černýšem hajním

nové hledání

Struktura a druhové složení. Lemy s dominantním černýšem hajním (Melampyrum nemorosum) jsou bylinná společenstva s pokryvností bylinného patra zpravidla vyšší než 70 %. Kromě dominance druhu Melampyrum nemorosum se asociace floristickým složením velmi blíží sečeným trávníkům svazů Arrhenatherion elatioris nebo Bromion erecti. Porosty jsou tvořeny hemikryptofyty, pouze dominantní druh je terofyt. Druhová bohatost velmi kolísá: obvykle lze najít 10–30 druhů na ploše 16–25 m². V Bílých Karpatech však bylo na stejné ploše zaznamenáno až 60 druhů. Keřové patro obvykle není přítomno nebo jeho pokryvnost nepřevyšuje 30 %. Mechové patro je často zastoupeno pouze nevýznamně a jen výjimečně přesahuje pokryvnost 50 %.

Stanoviště. Společenstvo se vyskytuje v nížinách a podhůřích, vzácně však zasahuje i do hor. Osídluje ponejvíce mírné svahy o sklonu do 20°, ale je známo i z příkrých svahů. Lze je najít na svazích různých orientací a na různých geologických podkladech. Stanoviště jsou obvykle částečně zastíněna dřevinami. Kontaktní společenstva jsou velice různorodá, avšak nejčastěji jsou to louky svazu Arrhenatherion elatioris. Často tato vegetace lemuje i cesty a okraje kulturních lesů.

Dynamika a management. Společenstvo je vázáno na činnost člověka a zřejmě veškeré výskyty jsou druhotného charakteru. Při zavedení pastvy nebo pravidelné seče podléhají porosty rychlým změnám. Většina současných porostů se vyvinula na opuštěných plochách a sukcesně spěje k lesu.

Variabilita. Druhové složení asociace Trifolio-Melampyretum je velmi proměnlivé. V zahraničí byly popsány různé subasociace lišící se mírou zastínění stanoviště, minerální bohatostí nebo produktivitou půd. V České republice lze rozlišit tři varianty odpovídají subasociacím, které navrhli Hilbig et al. (1982):

Varianta Brachypodium pinnatum (THI02a) s diagnostickými druhy Anthericum ramosum, Brachypodium pinnatum, Euphorbia cyparissias a Viola hirta se vyskytuje na vápnitých substrátech na kontaktu se širokolistými suchými trávníky svazů Bromion erecti nebo Cirsio-Brachypodion pinnati. Odpovídá subasociaci Trifolio-Melampyretum helianthemetosum nummulariae Hilbig et al. 1982.

Varianta Veronica chamaedrys (THI02b) s diagnostickými druhy Arrhenatherum elatius, Heracleum sphondylium, Ranunculus acris a Veronica chamaedrys roste na mezičtějších a živinami bohatších půdách na kontaktu s mezofilními loukami svazu Arrhenatherion elatioris. Odpovídá subasociacím Trifolio-Melampyretum veronicetosum chamaedrys Hilbig et al. 1982 a Trifolio-Melampyretum aegopodietosum podagrariae Hilbig et al. 1982.

Varianta Agrostis capillaris (THI02c) s diagnostickými druhy Agrostis capillaris, Festuca rubra agg., Lychnis viscaria a Veronica officinalis roste na chudých kyselých půdách. Odpovídá subasociaci Trifolio-Melampyretum agrostietosum tenuis Hilbig et al. 1982.

Hospodářský význam a ohrožení. Asociace nemá hospodářský význam, druhově bohaté porosty vápnitých substrátů však mají značnou ochranářskou hodnotu. Všechny lokality jsou ohroženy expandujícími dřevinami, ale zejména druhově chudší porosty v krajině průběžně vznikají.

Citace: Hoffmann A. (2007): Trifolio-Melampyretum nemorosi Dierschke 1973. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 468–470, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.