Asociace XDA04

Sicyo angulatae-Echinocystietum lobatae Fijałkowski ex Brzeg et Wojterska 2001

Vegetace vlhkých míst se štětincem laločnatým

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Druh Echinocystis lobata je druhotně rozšířen v mnoha zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy (Slavík & Lhotská 1967, Chrtková in Hejný et al. 1990: 439–452, Lambdon et al. 2008). Jeho porosty však dosud nebyly ve většině zemí fytocenologicky dokumentovány, případně jsou ve vegetačních monografiích pojednávány v rámci jiných asociací svazu Senecionion fluviatilis, nejčastěji jako součást asociace Cuscuto europaeae-Calystegietum sepium. Doklady o této vegetaci mimo Českou republiku zatím existují pouze z Polska (Brzeg & Wojterska 2001) a Slovenska (Jarolímek & Zaliberová in Valachovič 2001: 21–49). Pravděpodobný je i výskyt v dalších zemích, např. v Srbsku, odkud je doložena silná invaze Echinocystis lobata do přírodních biotopů, v nichž se tento druh stává dominantou (Vasić 2005). V České republice bylo Sicyo.Echinocystietum doloženo fytocenologickými snímky zatím jen z dolního Pomoraví od Uherského Ostrohu níže po proudu (Slavík & Lhotská 1967, Kopecký 1969, 1985b), ojedinělý výskyt byl zaznamenán i u Velkého Meziříčí (Vymyslický 2001). Roztroušeně se vyskytuje i v dolním Podyjí (Šumberová, nepubl.), na dolním toku Jizery (Sádlo, nepubl.), na Berounce v Českém krasu (Sádlo, nepubl.) a zřejmě i jinde, fytocenologické snímky z těchto oblastí však nejsou k dispozici.

Citace: Šumberová K. (2009): Sicyo angulatae-Echinocystietum lobatae Fijałkowski ex Brzeg et Wojterska 2001. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 303–306, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.