Asociace XBG01

Chenopodietum stricti (Oberdorfer 1957) Passarge 1964

Ruderální vegetace s merlíkem bílým

nové hledání

Struktura a druhové složení. Porosty jsou obvykle dvouvrstevné. Horní vrstvu tvoří jednoleté byliny vysokého vzrůstu (50–100 cm), zatímco v dolní vrstvě jsou zastoupeny nižší druhy, jejichž vývoj je brzděn zastíněním vysokými merlíky, lebedami a laskavci (Hejný et al. 1979). Společenstvo je charakterizováno převahou druhů z okruhu merlíku bílého (Chenopodium album agg.), zejména C. album s. str., C. opulifolium, C. pedunculare, C. strictum a C. suecicum. Častý je výskyt dalších druhů merlíků (zejména C. hybridum a C. polyspermum), laskavců Amaranthus powellii, A. retroflexus a lebedy rozkladité (Atriplex patula). Dále se vyskytují rostliny čerstvě zraňovaných a obnažovaných půd (např. Capsella bursa-pastoris, Galinsoga parviflora, Sonchus asper, S. oleraceus a Tripleurospermum inodorum) a také některé vytrvalé ruderální druhy. Na plochách o velikosti 4–25 m² se zpravidla vyskytuje 10–15 druhů cévnatých rostlin. Mechorosty zpravidla chybějí.

Stanoviště. Společenstvo osídluje svěží, během léta vysychající minerální půdy, převážně hlinité až skeletovité, nepříliš těžké, obohacené dusíkem, nakypřené a jen pozvolna slehávající. Půdní reakce je mírně zásaditá; hodnota pH půdy zjištěná na lokalitách v Brně se pohybovala v rozmezí 7,4–7,7 a obsah celkového dusíku kolísal mezi 0,1 a 0,3 % (Grüll 1981). Stanoviště jsou nezastíněná a teplá (Grüll & Květ 1978). Nejčastěji jde o zbořeniště, skládky, navážky a skrývky zeminy. Chenopodietum stricti bývá také rozšířeno na periferiích železničních stanic a podél komunikací.

Dynamika a management. Chenopodietum stricti je společenstvo krátkodobé. Na čerstvě obnažené půdě se semenáče merlíků objevují velmi rychle, ještě v průběhu téhož vegetačního období, ve kterém byla lokalita disturbována. Ve fenologickém optimu je toto společenstvo v létě a během časného podzimu. Dominantní merlíky, lebedy a laskavce klíčí až koncem jara, během dnů s vysokou průměrnou teplotou, a dozrávají až poměrně pozdě v sezoně. Jejich růst na lokalitě je zpravidla ukončen až prvními mrazy. Chenopodietum stricti nevytrvává na lokalitě dlouho. Buď je jeho vývoj přerušen mechanickou disturbancí, nebo zaniká při sukcesi, která vede během několika let ke vzniku vytrvalé ruderální vegetace tříd Artemisietea vulgaris a Galio-Urticetea.

Variabilita. Na základě druhového složení lze odlišit přechody k jiným společenstvům svazu, především k porostům s dominantními lebedami Atriplex oblongifolia a A. sagittata. V závislosti na vlhkostním gradientu lze rozlišit dvě varianty.

Varianta Chenopodium suecicum (XBG01a) s diagnostickým druhem Chenopodium suecicum roste na vlhkých, humózních stanovištích a na její fyziognomii se podílejí především vysoké vzpřímené druhy merlíků. Varianta odpovídá subasociaci Chenopodietum ruderale chenopodietosum viridis A. Pyšek 1977 a asociaci Chenopodietum albo-viridis Hejný 1979.

Varianta Chenopodium opulifolium (XBG01b) se vyznačuje dominancí nižších druhů merlíků, jako je Chenopodium album s. str., C. opulifolium nebo C. pedunculare. Osídluje sušší a mírně teplejší stanoviště než předchozí varianta.

Hospodářský význam a ohrožení. Společenstvo nemá velký hospodářský význam, ale na čerstvě obnažených, sypkých půdách částečně plní půdoochrannou funkci. Není ohroženo, naopak se v současné krajině úspěšně šíří.

Syntaxonomická poznámka. Oproti dřívějšímu přehledu vegetace České republiky (Hejný & Kropáč in Moravec et al. 1995: 133–141) rozlišujeme jen jednu asociaci vymezenou dominancí merlíků z okruhu merlíku bílého (Chenopodium album agg.). Hejný (in Hejný et al. 1979) popsal asociaci Chenopodietum albo-viridis, kde je převládajícím druhem merlík Chenopodium suecicum (= C. viride). Tuto asociaci lze však jen obtížně odlišit od asociace Chenopodietum stricti, která je také definována přítomností merlíků z okruhu merlíku bílého (Chenopodium album agg.), tj. Chenopodium.album s. str., C. opulifolium a C. strictum. Přesto však lze vysledovat jisté rozdíly v nárocích obou vegetačních typů na množství živin a vlhkost v půdě. Všechny porosty svazu Atriplicion s dominantním merlíkem bílým (Chenopodium album agg.) jsou v tomto přehledu řazeny do jediné asociace Chenopodietum stricti.

Citace: Lososová Z. (2009): Chenopodietum stricti (Oberdorfer 1957) Passarge 1964. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 131–133, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.