Asociace XBG02

Chenopodietum urbici Kopecký 1981

Ruderální vegetace s merlíkem městským

nové hledání

Struktura a druhové složení. Dominantním druhem společenstva je merlík městský (Chenopodium urbicum). Kromě něj se vyskytují další ruderální druhy, např. Atriplex patula, Chenopodium album agg., Descurainia sophia a Sisymbrium officinale. Dále se často uplatňují silně nitrofilní byliny Atriplex prostrata subsp. latifolia, Chenopodium glaucum, Malva neglecta a Urtica dioica. Spolu s nimi rostou obecně rozšířené druhy, např. Capsella bursa-pastoris, Taraxacum sect. Ruderalia a Tripleurospermum inodorum. Častý je výskyt nízkých bylin typických pro sešlapávaná místa, např. Plantago major a Polygonum arenastrum. Porosty bývají velmi husté a jejich pokryvnost často dosahuje 100 %. Vyskytuje se v nich zpravidla 15–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 4–25 m². Mechové patro nebylo na žádné lokalitě zaznamenáno.

Stanoviště. Chenopodietum urbici osídluje obnažené, slabě humózní, svěží až mokré (periodicky zaplavované), více méně ulehlé půdy bohaté amoniakálním dusíkem a vápníkem, zpravidla se zbytky malty, omítky a starého zdiva. Takovými stanovišti jsou místa po demolicích starých chlévů, vesnických chalup a starých hnojišť, často ovlivněná vytékající močůvkou. Vzácněji se tato asociace vyskytuje na vlhkých skládkách mouru a popílku nebo kolem dočasných skládek umělých hnojiv (Kopecký & Hejný 1992). Stanoviště jsou výslunná a teplá (Kopecký 1981).

Dynamika a management. K vytvoření uzavřených porostů druhu Chenopodium urbicum dochází jen v letech, která jsou klimaticky příznivá pro jeho klíčení. Porosty merlíku městského se vyvíjejí od května až po vrcholné léto. Pomíjivý charakter společenstva je patrný z relativně rychlého nástupu víceletých nitrofilních rostlin, které klíčí v jeho mezernatých porostech již v prvním roce vývoje (Kopecký & Hejný 1992). Chenopodietum urbici je starobylým archeofytním typem vegetace, která se vyskytovala v tradičním venkovském osídlení (Kopecký & Hejný 1992), ale nyní je velmi vzácná. Většina fytocenologických snímků společenstva pochází z šedesátých a sedmdesátých let 20. století. Chenopodietum urbici tvoří přechodný typ mezi vegetací svazů Atriplicion a Chenopodion rubri.

Hospodářský význam a ohrožení. Společenstvo je ustupujícím typem ruderální vegetace. Z hospodářského hlediska je nevýznamné. Diagnostický a dominantní druh Chenopodium urbicum patří v České republice do kategorie silně ohrožených druhů.

Citace: Lososová Z. (2009): Chenopodietum urbici Kopecký 1981. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 133–135, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.