Asociace XCB03

Dauco carotae-Crepidetum rhoeadifoliae Hejný et Grüll in Hejný et al. 1979

Teplomilná ruderální vegetace se škardou smrdutou mákolistou

nové hledání

Struktura a druhové složení. Asociace Dauco-Crepidetum zahrnuje velmi rozvolněné, většinou dvouvrstevné porosty se škardou smrdutou mákolistou (Crepis foetida subsp. rhoeadifolia). Ve stejné vrstvě se vedle škardy vyskytují další, většinou dvouleté druhy, např. Carduus acanthoides, Crepis tectorum, Daucus carota, Verbascum densiflorum a V. thapsus. Zastoupeny jsou také víceleté hemikryptofyty, např. Artemisia vulgaris, Cirsium arvense, Hypericum perforatum a Melilotus albus. V přízemní vrstvě pravidelně rostou nízké růžicovité nebo poléhavé hemikryptofyty (např. Achillea collina, Medicago lupulina, Plantago lanceolata, Taraxacum sect. Ruderalia a Trifolium repens), geofyt Tussilago farfara a vyskytují se i drobné terofyty (např. Arenaria serpyllifolia a Microrrhinum minus). Společenstvo je relativně druhově chudé, obvykle s 10–20 druhy na plochách o velikosti 4–20 m². Mechové patro je vyvinuto jen sporadicky a vyskytují se v něm akrokarpní pionýrské mechy.

Stanoviště. Pro společenstvo jsou typická teplá, plně osluněná stanoviště s mělkými, většinou silně vysychajícími půdami, které mají vždy velký podíl skeletu. Podkladem mohou být také různé antropogenní substráty. Půdy jsou často bohaté dusíkatými látkami a bázemi. Společenstvo lze nalézt na železničních stanicích, v kolejištích, na skládkách, kamenitých navážkách, protipovodňových hrázích a v těžebních prostorech, především vápencových lomech.

Dynamika a management. Toto teplomilné společenstvo má fenologické optimum v pozdním létě, kdy je v plném květu Crepis foetida subsp. rhoeadifolia spolu s některými dalšími druhy, např. Hypericum perforatum, Verbascum densiflorum a V. thapsus. Na jaře se v něm vyskytují některé drobné efemérní jednoletky, např. Alyssum alyssoides nebo Arenaria serpyllifolia. Společenstvo tvoří iniciální porosty na kamenitých půdách. Někdy vzniká z porostů asociace Galeopsietum angustifoliae, nebo se naopak v tyto porosty mění na místech, kde eroze odnáší ze skeletu půdní částice. Během vývoje může přecházet v jiná společenstva svazu Dauco-Melilotion, ve kterých se vyskytuje více vysokých vytrvalých ruderálních druhů, jako je Artemisia vulgaris a Melilotus albus. Jinde začínají v průběhu času postupně převládat luční byliny a trávy, čímž vznikají přechodné porosty k travinné vegetaci tříd Festuco-Brometea nebo Molinio-Arrhenatheretea.

Hospodářský význam a ohrožení. Jde o relativně vzácné společenstvo, které z hospodářského hlediska většinou nemá žádný význam. Crepis foetida subsp. rhoeadifolia je u nás sice hodnocena jako ohrožený druh (Holub & Procházka 2000), ve skutečnosti však je v teplejších oblastech dosti hojná. V kolejištích a na železničních stanicích jsou porosty často sečeny nebo ničeny herbicidy.

Citace: Láníková D. (2009): Dauco carotae-Crepidetum rhoeadifoliae Hejný et Grüll in Hejný et al. 1979. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 234–235, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.