Asociace XBH02

Hordeo murini-Brometum sterilis Lohmeyer ex von Rochow 1951

Ruderální trávníky se sveřepem jalovým

nové hledání

Struktura a druhové složení. V hustých porostech tohoto druhově chudého společenstva dominuje jarní efemérní druh sveřep jalový (Bromus sterilis), zatímco všechny ostatní druhy se vyskytují pouze s malými pokryvnostmi. Z dalších druhů jednoletých trav zde rostou např. Bromus tectorum a Hordeum murinum. Časté jsou některé nitrofilní lemové druhy, např. Asperugo procumbens, Chaerophyllum temulum, Chelidonium majus a Galium aparine. K nim se mohou družit další běžné ruderální druhy, např. Artemisia vulgaris, Convolvulus arvensis, Matricaria discoidea a Sisymbrium loeselii. Porosty jsou zpravidla jednovrstevné, středně vysoké, místy mohou být poléhavé. Jejich průměrná výška dosahuje 30–50 cm a pokryvnost se pohybuje mezi 60 a 100 %. Vyskytuje se v nich nejčastěji 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 4–25 m². Mechové patro většinou není vyvinuto.

Stanoviště. Jde o mírně teplomilné společenstvo, které se vyskytuje na výslunných a polostinných místech okolo cest, silnic a při jižně orientovaných patách plotů a zdí, kde obyčejně vytváří úzké pásy. Je běžné ve vesnicích i městech. Vyskytuje se také na okrajích akátin (Kopecký & Hejný 1992), pod jednotlivě stojícími okrasnými stromy, ve vinohradech a na náspech železničních tratí. Osídluje písčité až hlinitopísčité vysychavé půdy, často s příměsí antropogenních substrátů, jako je popel, škvára nebo organický odpad.

Dynamika a management. Hordeo-Brometum sterilis je jarní vegetační typ, který je ve svém fenologickém optimu v květnu a červnu. Později Bromus sterilis zasychá a jeho porosty jsou spolu s ostatními jednoletými rostlinami zpravidla nahrazeny vytrvalými ruderálními širokolistými bylinami (např. Arctium lappa, A. tomentosum a Artemisia vulgaris) a trávami (např. Arrhenatherum elatius, Elytrigia repens a Lolium perenne). Především na stinných místech na okrajích akátin se vyskytuje na kontaktu se společenstvy svazů Geo urbani-Alliarion petiolatae a Arction lappae (Kopecký & Hejný 1992) a bývá obohaceno o některé nitrofilní druhy.

Hospodářský význam a ohrožení. Porosty osídlují nezpevněné povrchy a dočasně omezují jejich erozi. Z hlediska ochrany biodiverzity nemají význam.

Nomenklatorická poznámka. Asociace Hordeo-Brometum sterilis zahrnovala v originálním popisu (von Rochow 1951) jak porosty s dominancí Bromus sterilis, tak s dominancí Hordeum murinum. V přijatém pojetí ji zužujeme na porosty s dominantním Bromus sterilis, zatímco porosty s dominantním Hordeum murinum oddělujeme do asociace Hordeetum murini. V tomto užším pojetí se asociace zpravidla označuje jako Brometum sterilis Görs 1966, toto jméno však nebylo autorkou (Görs 1966) jednoznačně přijato, a proto není platné podle § 3b Kódu.

Citace: Lososová Z. (2009): Hordeo murini-Brometum sterilis Lohmeyer ex von Rochow 1951. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 166–168, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.