Asociace XBK02

Portulacetum oleraceae Felföldy 1942

Ruderální a plevelová vegetace se šruchou zelnou

nové hledání

Struktura a druhové složení. Společenstvo zahrnuje porosty poléhavých jednoletých druhů výhřevných půd. Vzhled porostů určuje dominantní šrucha zelná (Portulaca oleracea), doprovázená několika dalšími, méně častými druhy, např. Amaranthus deflexus, A. retroflexus, Digitaria ischaemum, Eragrostis minor, Euphorbia peplus, Oxalis corniculata, Polygonum aviculare agg. Stonky šruchy zelné jsou zpravidla propletené a vytvářejí husté, velmi nízké porosty. Jejich pokryvnost kolísá mezi 30 a 60 %. Na plochách o velikosti 4–10 m² se vyskytuje zpravidla 5–10 druhů cévnatých rostlin. Vzácně se objevují také některé mechorosty, z nichž nejčastější je Bryum argenteum.

Stanoviště. Podobně jako u ostatních společenstev svazu Eragrostion cilianensi-minoris, roste asociace Portulacetum oleraceae v České republice na dvou typech stanovišť. V nížinách se vyskytuje na polích a záhumencích, většinou v zeleninových záhoncích nebo v porostech kukuřice. Může se ale objevovat i v porostech speciálních plodin, jakými jsou tabák nebo chřest (Kropáč 2006), a na písčitých půdách vinohradů (Tímár & Bodrogközy 1959). Analogickými stanovišti jsou kypřené volné plochy okrasných záhonků nebo rozvolněné trávníky a okolí pat vysazených stromů ve městech. Druhým typem stanovišť jsou osluněná místa na okrajích silnic, chodníků a v kolejištích železničních a tramvajových tratí. Oba typy stanovišť se vyznačují přítomností propustných, vysychavých, hlinitopísčitých až písčitých půd (Jarolímek et al. 1997). Výjimkou nejsou ani antropogenní substráty, např. navezený štěrk. Ve srovnání s ostatními společenstvy svazu jsou půdy asociace Portulacetum oleraceae nejhumóznější.

Dynamika a management. Společenstvo dobře odolává častým disturbancím, které na polích představuje pravidelné okopávání a na ruderálních stanovištích sešlap. Těmto vlivům je především Portulaca oleracea přizpůsobena svým nízkým, poléhavým růstem a schopností rychle regenerovat po narušení. Fenologické optimum má toto společenstvo koncem léta, v období největšího tepla a sucha.

Hospodářský význam a ohrožení. Asociace Portulacetum oleraceae nemá velký hospodářský význam. Na polích, kde její porosty konkurují pěstované plodině, se omezují pravidelným okopáváním. Na ruderálních stanovištích zarůstají obnažené půdy a místa v rozvolněných městských trávnících, kde mohou dočasně bránit v růstu vytrvalým travám.

Citace: Lososová Z. (2009): Portulacetum oleraceae Felföldy 1942. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 198–200, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.