Asociace SBA02

Corydalidetum luteae Kaiser 1926

Vegetace zdí s dymnivkou žlutou

nové hledání

Struktura a druhové složení. Asociace Corydalidetum luteae zahrnuje druhově chudé, často jednodruhové porosty s dominantní dymnivkou žlutou (Corydalis lutea). Tento trsnatý hemikryptofyt se rychle šíří semeny a kolonizuje i velmi úzké štěrbiny. Často porůstá na zdech rozsáhlé plochy. Porosty dymnivky žluté jsou většinou mezernaté, ale mohou být i téměř souvisle zapojené, a pak silně omezují výskyt jiných druhů. Vyskytuje se v nich zpravidla kolem 5 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 2–10 m². Spolu s dymnivkou častěji rostou Asplenium ruta-muraria, Chelidonium majus, Convolvulus arvensis a Taraxacum sect. Ruderalia. Mechové patro se vyvíjí vzácně a dosahuje pokryvnosti většinou do 5 %. Zastoupeny jsou hlavně pionýrské akrokarpní druhy mechů, nejčastěji Tortula muralis.

Stanoviště. Společenstvo osídluje zpravidla kolmé nebo mírně ukloněné kamenné zdi různé orientace. Dominantní dymnivka žlutá je světlomilná a zdi s jejím výskytem jsou často plně osluněné. Zároveň má značné nároky na vlhkost (Simonová 2008b), a proto často porůstá spíše vlhčí opěrné zdi než suché izolovaně stojící zdi. Je však schopna přetrvat i delší období vyschnutí (Segal 1969). Ve srovnání s biotopy jiných zedních společenstev jsou zdi osídlené dymnivkou žlutou často spárovány betonem. Beton při zvětrávání tvoří velmi úzké, hluboké a stále vlhké štěrbiny, které je dymnivka jako jeden z mála druhů schopna osídlit díky svým dlouhým kořenům. Dymnivka žlutá je vápnomilná a snáší i vysoké hodnoty pH (Segal 1969). Její porosty se často vytvářejí také ve spárách podél chodníků při patách zdí a stěn budov, na neudržovaných kamenných schodištích apod. Charakteristický je výskyt v městských vilových čtvrtích, společenstvo ale osídluje i kamenné navigace podél vodních toků nebo vesnické zídky.

Dynamika a management. Podobně jako u asociace Cymbalarietum muralis je výskyt tohoto společenstva podmíněn pěstováním dymnivky žluté jako skalničky. Z kultury její semena roznášejí mravenci do blízkého okolí, především do spár ve stěnách zdí (Lhotská et al. 1987). V případě společného výskytu s Cymbalaria muralis většinou brzy převládne robustnější a rychleji se šířící Corydalis lutea (Segal 1969). Fenologické optimum má společenstvo koncem jara a v létě, kdy jsou porosty žlutě kvetoucí dymnivky velmi nápadné.

Hospodářský význam a ohrožení. Společenstvo není ohroženo ani nemá hospodářský význam, je však ozdobné.

Nomenklatorická poznámka. Navrhujeme konzervaci jména Corydalidetum luteae Kaiser 1926. Jak vyplývá z popisu metodiky v originální práci (Kaiser 1926), byly všechny v ní popsané syntaxony rozlišeny metodou uppsalské školy, a proto jsou tam uveřejněná jména neplatná podle článku 3d Kódu. Toto jméno se však ve fytocenologické literatuře často používá, je výstižné a žádné alternativní platné jméno pro tuto vegetaci není k dispozici.

Citace: Láníková D. (2009): Corydalidetum luteae Kaiser 1926. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 446–448, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.