Asociace XBK01

Digitario sanguinalis-Eragrostietum minoris Tüxen ex von Rochow 1951

Ruderální a plevelová vegetace s miličkou menší

nové hledání

Struktura a druhové složení. Jde o jednoleté společenstvo, v němž převažují nízké, poléhavé trávy. Zpravidla jde o zástupce podčeledí Panicoideae a Chlorideoideae. Takovými druhy jsou např. Digitaria ischaemum, D. sanguinalis, Eragrostis minor a Setaria verticillata. Kromě druhu Eragrostis minor se mohou vyskytovat také jiné druhy rodu Eragrostis (E. cilianensis a E. pilosa), které jsou však v současnosti v České republice velmi vzácné (Kropáč 2006). Dále se pravidelně objevují poléhavé byliny Convolvulus arvensis, Polygonum aviculare agg. a Portulaca oleracea. Častá je přítomnost diagnostických druhů svazu Spergulo arvensis-Erodion cicutariae, jako je Galinsoga.parviflora, Setaria pumila a S. viridis. Z běžných ruderálních jednoletek se zpravidla vyskytují Amaranthus retroflexus a Chenopodium album agg. Oproti společenstvům svazu Coronopodo-Polygonion arenastri (třída Polygono arenastri-Poëtea annuae) se nevyskytují druhy sešlapávaných míst na méně vysychavých půdách, jako jsou Lolium perenne, Plantago major a Poa annua; pokud jsou v porostech přítomny, nikdy netvoří dominanty. Porosty jsou dvojvrstevné. Vyšší vrstvu tvoří především béry (Setaria spp.), dosahující výšky asi 20–30 cm, zatímco nižší vrstvu tvoří poléhavé byliny. Pokryvnost porostů se pohybuje mezi 20 a 50 %. Obsahují zpravidla 10–15 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 4–15 m²; na polích, kde byly snímkovány plochy o rozloze 100 m², se ve snímku vyskytovalo více než 20 druhů cévnatých rostlin. Mechové patro je přítomno jen vzácně; je-li vyvinuto, vyskytuje se s nízkou pokryvností zpravidla Bryum argenteum a méně často Ceratodon purpureus.

Stanoviště. Společenstvo se vyvíjí na propustných písčitých půdách na silně osluněných místech. Vyskytuje se na dvou odlišných typech stanovišť. Na polích roste zpravidla v kukuřici nebo ve specificky obhospodařovaných okopaninách, jako je cibule, česnek nebo chřest (v Německu také tabák; Müller in Oberdorfer 1993b: 48–114). Druhým, častějším typem stanoviště jsou okraje chodníků, cest, kolejiště na nádražích a narušovaná písčitá místa.

Dynamika a management. Podmínkou vzniku společenstva je omezení konkurenčně silných druhů rostlin. Na polích je tato skutečnost zajištěna intenzivním okopáváním a odstraňováním plevelů (Anioł-Kwiatkowska 1974), na ruderálních stanovištích občasným sešlapem, aplikací herbicidů nebo jiným narušováním. Na sešlapávaných místech přibývají druhy svazu Coronopodo-Polygonion arenastri a v závislosti na intenzitě sešlapu přechází Digitario-Eragrostietum plynule v asociaci Eragrostio minoris-Polygonetum arenastri. Společenstvo má fenologické optimum v srpnu a září.

Variabilita. Variabilita společenstva je dána především rozdílnými podmínkami na dvou výše uvedených typech stanovišť. Zatímco na okraji sešlapávaných ploch jsou porosty dosycovány druhy svazu Coronopodo-Polygonion arenastri, na polích je častý výskyt plevelných druhů svazu Spergulo arvensis-Erodion cicutariae a na ruderálních stanovištích se mohou vyskytovat jednoleté druhy svazu Atriplicion.

Hospodářský význam a ohrožení. Na polích má toto společenstvo, podobně jako všechny typy vegetace polních plevelů, negativní hospodářský význam. Je však poměrně vzácné. Může se v něm vzácně vyskytovat kriticky ohrožený druh Eragrostis pilosa.

Syntaxonomická poznámka. Mnoho autorů nerozlišuje tuto asociaci od asociace Eragrostio minoris-Polygonetum.arenastri ze svazu Coronopodo.Polygonion arenastri (Hejný et al. 1979, Kopecký 1990b, Mucina in Mucina et al. 1993: 110–168, Hejný & Kropáč in Moravec et al. 1995: 133–141). Většina jejích stanovišť však není sešlapávána, čemuž odpovídá i druhové složení, a proto tuto vegetaci oddělujeme jako samostatnou asociaci.

Citace: Lososová Z. (2009): Digitario sanguinalis-Eragrostietum minoris Tüxen ex von Rochow 1951. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 196–198, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.