Asociace XBI02

Malvetum pusillae Morariu 1943

Nízká ruderální vegetace se slézem nizounkým

nové hledání

Struktura a druhové složení. Malvetum pusillae je společenstvo poléhavých letních terofytů, které se svou fyziognomií velmi podobá předchozí asociaci. Diagnostickým druhem je archeofyt sléz nizounký (Malva pusilla). S vysokou stálostí se vyskytují druhy Amaranthus retroflexus, Anthemis cotula a Geranium pusillum. Oproti předchozí asociaci přistupují navíc některé teplomilné rostliny, např. Asperugo procumbens, Leonurus cardiaca s. l. a Onopordum acanthium (P. Pyšek 1981). Na mírně sešlapávaných místech se objevují druhy svazu Coronopodo-Polygonion arenastri, jako je Poa annua, Plantago major a Polygonum arenastrum. Porosty jsou maloplošné a jednovrstevné. Jejich průměrná výška zpravidla nepřesahuje 30 cm. Ve fytocenologických snímcích o velikosti 4–10 m² bylo zaznamenáno okolo 15 druhů cévnatých rostlin. Byliny vytvářejí husté porosty s pokryvností kolem 80 %. Mechové patro nebylo zaznamenáno na žádné lokalitě.

Stanoviště. Společenstvo se vyskytuje na podobných místech jako předchozí asociace. Roste především na vesnických dvorcích, ve výbězích drůbeže, v okolí drobných skládek a hnojišť. Navíc místy osídluje také středové pásy polních cest méně ovlivněné sešlapem a sjížděním. Oproti asociaci Hyoscyamo nigri-Malvetum neglectae je mírně teplomilnější. Stanoviště jsou většinou osluněná a výhřevná; při zastínění lze pozorovat přechody k Hyoscyamo-Malvetum neglectae (P. Pyšek 1981). Půdy se nejčastěji vyvíjejí na sprašovém podloží (Hejný et al. 1979).

Dynamika a management. Malvetum pusillae je archeofytním typem vegetace venkovských sídel, zejména dvorů, který se nevyskytuje v městských sídlištích a při urbanizaci vesnic rychle mizí (Hejný et al. 1978). Společenstvo je jednoleté. Jeho vývoj začíná zpravidla koncem jara a fenologického optima s maximální biomasou dosahuje v plném létě a začátkem podzimu. Podobně jako u předchozí asociace je většina druhů vázána na stanoviště bohatá živinami a bez konkurence jiných, především vytrvalých rostlinných druhů. Takové podmínky jsou zajištěny právě na místech s chovem drůbeže a v bezprostřední blízkosti venkovských usedlostí. Odklonem od tradičního hospodaření z krajiny mizí vhodné lokality, kde by se vegetace asociace Malvetum pusillae mohla vyvíjet. Podle povahy stanoviště jsou kontaktní vegetací zpravidla společenstva sešlapávaných půd nebo jiné typy jednoleté a vytrvalé ruderální vegetace. V sukcesi je společenstvo zpravidla nahrazováno vegetací třídy Galio-Urticetea.

Hospodářský význam a ohrožení. Jde o vzácný a ustupující typ archeofytní ruderální vegetace, ve které se vyskytují některé ohrožené rostliny, např. Chenopodium murale, Malva pusilla a Stachys annua. Společenstvo mizí se změnami hospodaření, zejména s omezováním drobných vesnických chovů drůbeže.

Citace: Lososová Z. (2009): Malvetum pusillae Morariu 1943. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 178–180, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.