Asociace XBI03

Polygono arenastri-Chenopodietum muralis Mucina 1987

Ruderální vegetace s merlíkem zedním

nové hledání

Struktura a druhové složení. Společenstvo je dvojvrstevné. Přízemní vrstva je složena z nízkých, často poléhavých terofytů, např. Amaranthus blitum, Polygonum arenastrum, Stellaria media a Urtica urens. Vyšší vrstva, dorůstající výšky asi 30 cm, není souvislá a je tvořena především merlíkem zedním (Chenopodium murale) a laskavcem ohnutým (Amaranthus retroflexus). Společenstvo tvoří rozvolněné, druhově chudé porosty (Hejný 1981). Na ploše o velikosti 5 m² bylo zaznamenáno kolem 10 druhů cévnatých rostlin. Mechorosty nebyly na žádné lokalitě doloženy.

Stanoviště. Polygono-Chenopodietum muralis je vzácný, na živiny náročný vegetační typ. Dříve se toto společenstvo vyskytovalo při patách výslunných zdí a zídek, na kompostech, rumištích a okrajích hnojišť. Rozmanité byly půdní substráty, které zahrnovaly rumiště s maltou, sprašové hlíny, humózní kompostové půdy a vápnité písky (Hejný et al. 1979). Společenstvo je ve venkovských sídlech v teplých oblastech České republiky pozůstatkem z dob, kdy byly v obcích hojné průsaky splašků, skládky odpadků a všude se volně pohybovalo domácí zvířectvo. Tyto podmínky napomáhaly rozvoji nitrofilních druhů asociace. Nově se může společenstvo šířit ve městech, kde jsou vhodnými stanovišti např. plochy při bázích vysazených okrasných stromů. Specifickými stanovišti jsou nedlážděné plochy v okolí vesnických a městských hospod, kde je v půdě nadbytek amoniakálního dusíku (Mucina 1987b).

Dynamika a management. Vývoj společenstva trvá jen velmi krátce. Merlíky a lebedy, které mají v této vegetaci optimum, klíčí koncem jara za vysokých denních teplot. Maximálního rozvoje biomasy dosahuje toto společenstvo v létě a začátkem podzimu; koncem října mizí. Pro jeho vývoj je důležité, aby se na lokalitě nerozšířily konkurenčně silné vytrvalé druhy rostlin, protože při vytvoření zapojené vegetace Polygono-Chenopodietum muralis ustupuje. Dnes je Polygono-Chenopodietum muralis reliktní archeofytní typ vegetace venkovských a městských sídel.

Hospodářský význam a ohrožení. Společenstvo patří k vzácným vegetačním typům České republiky. Mizí s postupnou přeměnou obcí a měst, ve kterých ubývá lokalit s velkou zásobou rostlinám přístupného dusíku. Jeho hospodářský význam je zanedbatelný, z hlediska ochrany biodiverzity je však významný výskyt kriticky ohroženého merlíku zedního (Chenopodium murale).

Citace: Lososová Z. (2009): Polygono arenastri-Chenopodietum muralis Mucina 1987. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 180–182, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.